华严经抄写网

《大方广佛华严经注音》02

编辑:稼宜 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》02

shì zhǔ miào yán pǐn dì yī zhī ar

世主妙严品第一之二

ěr shí rú lái dào chǎngzh?ng hǎi xī yǐ yún jí wú biān pǐn lai zhōu zā biàn mǎn xíng sa bù c?ng

尔时,如来道场 众海,悉已云集;无边品类,周匝遍满;形色部从,

ga ga chā bi? suí suǒ lái fāng qīn jìn shì zūn yì xīn zhānyǎng cǐ zhū zh?ng huì yǐ lí yí qia fán nǎo

各各差别;随所来方,亲近世尊,一心瞻仰。此诸众会,已离一切烦恼

xīn g?u jí qí yú xí cuī ch?ngzhàngshān jiàn f? wú ài rú shì jiē yǐ pí lú zhē nà rú lái wǎng xī zhī shí

心垢及其余习,摧重 障山,见佛无碍。如是皆以毗卢遮那如来往昔之时,

yú ji? hǎi zhōng xiū pú sà hang yǐ sì sha shì ?r c?ng sha sh?u yī yī f? suǒ zh?ngshàn gēn shí jiē yǐ shàn

于劫海中修菩萨行,以四摄事而曾摄受。一一佛所,种善根时,皆已善

sha zhǒngzhǒngfāngbiàn jiào huà ch?ng shú lìng qí ān lì yí qia zhì dào zh?ng wú liàngshàn hu? zh?ng dà fú

摄种 种方便,教化成熟,令其安立一切智道;种无量善,获众大福,

xī yǐ rù yú fāngbiànyuàn hǎi suǒ xíng zhī hang jù zú qīngjìng yú chū lí dào yǐ n?ngshàn chū chángjiàn

悉已入于方便愿海。所行之行,具足清净;于出离道,已能善出,常见

yú f? fēn míngzhàoliǎo yǐ shang xia lì rù yú rú lái gōng d? dà hǎi d? yú zhū f? xia tuō zhī m?n y?u

于佛,分明照了。以胜解力入于如来功德大海,得于诸佛解脱之门,游

xì sh?ntōng

戏神通。

suǒ wai miào yàn hǎi dà zì zài tiānwáng d? fǎ jia xū kōng jia jì jìngfāngbiàn lì xia tuō m?n zì zài míng

所谓:妙焰海大自在天王,得法界虚空界寂静方便力解脱门;自在名

chēngguāngtiānwáng d? pǔ guān yí qia fǎ xī zì zài xia tuō m?n qīngjìnggōng d? yǎn tiānwáng d? zhī yí qia fǎ

称 光天王,得普观一切法悉自在解脱门;清净功德眼天王,得知一切法

bù shēng bù mia bù lái bù qù wú gōngy?ngxíng xia tuō m?n kě ài la dà huì tiānwáng d? xiànjiàn

不生、不灭、不来、不去、无功用行解脱门;可爱乐大慧天王,得现见

yí qia fǎ zhēn shí xiàng zhì huì hǎi xia tuō m?n bù d?ngguāng zì zài tiānwáng d? yǔ zh?ngshēng wú biān ān la dà fāng

一切法真实相智慧海解脱门;不动光自在天王,得与众 生无边安乐大方

biàndìng xia tuō m?n miàozhuāng yán yǎn tiānwáng d? lìngguān jì jìng fǎ mia zhū chī àn bù xia tuō m?n shàn sī w?i

便定解脱门;妙 庄 严眼天王,得令观寂静法灭诸痴暗怖解脱门;善思惟

guāngmíngtiānwáng d? shàn rù wú biānjìng jia bù qǐ yí qia zhū yǒu sī w?i ya xia tuō m?n kě ài la dà zhì tiān

光明天王,得善入无边境界不起一切诸有思惟业解脱门;可爱乐大智天

wáng d? pǔ wǎng shí fāngshuō fǎ ?r bù d?ng wú suǒ yī xia tuō m?n pǔ yīn zhuāng yán chuángtiānwáng d? rù f? jì

王,得普往十方说法而不动无所依解脱门;普音 庄 严 幢 天王,得入佛寂

jìngjìng jia pǔ xiànguāngmíng xia tuō m?n míngchēngguāngshànjīng jìn tiānwáng d? zhù zì suǒ wù chù ?r yǐ wú biānguǎng

静境界普现光明解脱门;名称 光善精进天王,得住自所悟处而以无边广

dà jìng jia w?i suǒ yuán xia tuō m?n

大境界为所缘解脱门。

ěr shí miào yàn hǎi tiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zì zài tiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

尔时,妙焰海天王,承佛威力,普观一切自在天众而说颂言:

f? shēn pǔ biàn zhū dà huì chōng mǎn fǎ jia wú qi?ng jìn

佛身普遍诸大会,充满法界无穷尽,

jì mia wú xìng bù kě qǔ w?i jiù shì jiān ?r chū xiàn

寂灭无性不可取,为救世间而出现。

rú lái fǎ wáng chū shì jiānn?ng r á n zhào s h ì miào f ǎ dēng

如来法王出世间,能然照世妙法灯,

jìng jia wú biān yì wú jìncǐ zì zài míng zhī suǒ zhang

境界无边亦无尽,此自在名之所证。

f? bù sī yì lí fēn bi?liǎoxiàng shí fāng wú suǒ yǒu

佛不思议离分别,了相十方无所有,

w?i shì guǎng kāi qīngjìng dàorú shì jìng yǎn n?ngguānjiàn

为世广开清净道,如是净眼能观见。

rú lái zhì huì wú biān jìyí qia shì jiān m? n?ng ca

如来智慧无边际,一切世间莫能测,

yǒng mia zh?ngshēng chī àn xīndà huì rù cǐ shēn ān zhù

永灭众 生痴暗心,大慧入此深安住。

rú lái gōng d? bù sī yìzh?ngshēngjiàn zhě fán nǎo mia

如来功德不思议,众 生见者烦恼灭,

pǔ shǐ shì jiān hu? ān labù d?ng zì zài tiān n?ng jiàn

普使世间获安乐,不动自在天能见。

zh?ngshēng chī àn cháng mí fùrú lái w?i shuō jì jìng fǎ

众 生痴暗常迷覆,如来为说寂静法,

shì z? zhào shì zhì huì dēngmiào yǎn n?ng zhī cǐ fāng biàn

是则照世智慧灯,妙眼能知此方便。

rú lái qīng jìng miào sa shēnpǔ xiàn shí fāng wú yǒu bǐ

如来清净妙色身,普现十方无有比,

cǐ shēn wú xìng wú yī chùshàn sī w?i tiān suǒ guān chá

此身无性无依处,善思惟天所观察。

rú lái yīn shēng wú xiàn àikān sh?u huà zhě mǐ bù w?n

如来音声无限碍,堪受化者靡不闻,

?r f? jì rán h?ng bù d?ngcǐ la zhì tiān zhī xia tuō

而佛寂然恒不动,此乐智天之解脱。

jì jìng xia tuō tiān r?n zhǔshí fāng wú chù bù xiàn qián

寂静解脱天人主,十方无处不现前,

guāngmíngzhào yào mǎn shì jiāncǐ wú ài fǎ yán chuángjiàn

光明照耀满世间,此无碍法严 幢 见。

f? yú wú biān dà ji? hǎiw?i zh?ngshēng gù qiú pú tí

佛于无边大劫海,为众 生故求菩提,

zhǒngzhǒngsh?ntōng huà yí qiamíngchēngguāngtiān wù sī fǎ

种 种神通化一切,名称 光天悟斯法。

fù cìkě ài la fǎ guāngmíngchuángtiānwángd? pǔ guān yí qia zh?ngshēng gēn w?i shuō fǎ duàn yí xia tuō

复次,可爱乐法光明 幢 天王,得普观一切众 生根为说法断疑解脱

m?n jìngzhuāng yán hǎi tiānwáng d? suí yì niànlìngjiàn f? xia tuō m?n zuì shang huì guāngmíngtiānwáng d? fǎ xìng

门;净 庄 严海天王,得随忆念令见佛解脱门;最胜慧光明天王,得法性

píngděng wú suǒ yī zhuāng yán shēn xia tuō m?n zì zài zhì huì chuángtiānwáng d? liǎo zhī yí qia shì jiān fǎ yī niàn

平等无所依 庄 严身解脱门;自在智慧 幢 天王,得了知一切世间法一念

zhōng ān lì bù sī yì zhuāng yán hǎi xia tuō m?n yào jì jìngtiānwáng d? yú yī máo kǒngxiàn bù sī yì f? chà wú

中安立不思议 庄 严海解脱门;乐寂静天王,得于一毛孔现不思议佛刹无

zhàng ài xia tuō m?n pǔ zhì yǎn tiānwáng d? rù pǔ m?n guān chá fǎ jia xia tuō m?n yào xuán huì tiānwáng d?

障碍解脱门;普智眼天王,得入普门观察法界解脱门;乐旋慧天王,得

w?i yí qia zh?ngshēngzhǒngzhǒng chū xiàn wú biān ji? chángxiànqián xia tuō m?n shànzh?ng huì guāngmíngtiānwáng d? guān yí

为一切众 生 种 种出现无边劫常现前解脱门;善种慧光明天王,得观一

qia shì jiānjìng jia rù bù sī yì fǎ xia tuō m?n wú g?u jì jìngguāngtiānwáng d? shì yí qia zh?ngshēng chū yào fǎ

切世间境界入不思议法解脱门;无垢寂静光天王,得示一切众 生出要法

xia tuō m?n guǎng dà qīngjìngguāngtiānwáng d? guān chá yí qia yìng huà zh?ngshēnglìng rù f? fǎ xia tuō m?n ěr shí

解脱门;广大清净光天王,得观察一切应化众 生令入佛法解脱门。尔时,

kě ài la fǎ guāngmíngchuángtiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia shǎoguǎngtiān wú liàngguǎngtiān guǎng guǒ

可爱乐法光明 幢 天王,承佛威力,普观一切少广天、无量 广天、广果

tiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

天众而说颂言:

zhū f? jìng jia bù sī yì yí qia zh?ng shēng m? n?ng ca

诸佛境界不思议,一切众 生莫能测,

pǔ lìng qí xīn shēng xìn xia guǎng dà yì la wú qi?ng jìn

普令其心生信解,广大意乐无穷尽。

ru? yǒu zh?ng shēng kān sh?u fǎ f? wēi sh?n lì kāi dǎo bǐ

若有众 生堪受法,佛威神力开导彼,

lìng qí h?ng dǔ f? xiàn qián yán hǎi tiān wáng rú shì jiàn

令其恒睹佛现前,严海天王如是见。

yí qia fǎ xìng wú suǒ yī f? xiàn shì jiān yì rú shì

一切法性无所依,佛现世间亦如是,

pǔ yú zhū yǒu wú yī chù cǐ yì shang zhì n?ng guān chá

普于诸有无依处,此义胜智能观察。

suí zhū zh?ng shēng xīn suǒ yù f? sh?n tōng lì jiē n?ng xiàn

随诸众 生心所欲,佛神通力皆能现,

ga ga chā bi? bù sī yì cǐ zhì chuáng wáng xia tuō hǎi

各各差别不思议,此智 幢 王解脱海。

gu? qù suǒ yǒu zhū gu? tǔ yī máo kǒng zhōng jiē shì xiàn

过去所有诸国土,一毛孔中皆示现,

cǐ shì zhū f? dà sh?n tōng ài yào jì jìng n?ng xuān shuō

此是诸佛大神通,爱乐寂静能宣说。

yí qia fǎ m?n wú jìn hǎi t?ng huì yī fǎ dào chǎng zhōng

一切法门无尽海,同会一法道场 中,

rú shì fǎ xìng f? suǒ shuō zhì yǎn n?ng míng cǐ fāng biàn

如是法性佛所说,智眼能明此方便。

shí fāng suǒ yǒu zhū gu? tǔ xī zài qí zhōng ?r shuō fǎ

十方所有诸国土,悉在其中而说法,

f? shēn wú qù yì wú lái ài yào huì xuán zhī jìng jia

佛身无去亦无来,爱乐慧旋之境界。

f? guān shì fǎ rú guāng yǐng rù bǐ shan shēn yōu ào chù

佛观世法如光影,入彼甚深幽奥处,

shuō zhū fǎ xìng cháng jì rán shàn zh?ng sī w?i n?ng jiàn cǐ

说诸法性常寂然,善种思惟能见此。

f? shàn liǎo zhī zhū jìng jia suí zh?ng shēng gēn yǔ fǎ yǔ

佛善了知诸境界,随众 生根雨法雨,

w?i qǐ nán sī chū yào m?n cǐ jì jìng tiān n?ng wù rù

为启难思出要门,此寂静天能悟入。

shì zūn h?ng yǐ dà cí bēi lì yì zh?ng shēng ?r chū xiàn

世尊恒以大慈悲,利益众 生而出现,

děng yǔ fǎ yǔ chōng qí qì qīng jìng guāng tiān n?ng yǎn shuō

等雨法雨充其器,清净光天能演说。

fù cì qīngjìng huì míngchēngtiānwáng d? liǎo dá yí qia zh?ngshēng xia tuō dào fāngbiàn xia tuō m?n zuì shang

复次,清净慧名称天王,得了达一切众 生解脱道方便解脱门;最胜

jiàntiānwáng d? suí yí qia zhū tiānzh?ng suǒ la rú guāngyǐng pǔ shì xiàn xia tuō m?n jì jìng d? tiānwáng d? pǔ

见天王,得随一切诸天众所乐如光影普示现解脱门;寂静德天王,得普

yán jìng yí qia f? jìng jia dà fāngbiàn xia tuō m?n xū mí yīn tiānwáng d? suí zhū zh?ngshēngyǒng liú zhuǎnshēng sǐ hǎi

严净一切佛境界大方便解脱门;须弥音天王,得随诸众 生永流转 生死海

xia tuō m?n jìngniàn yǎn tiānwáng d? yì niàn rú lái tiáo fú zh?ngshēngxíng xia tuō m?n kě ài la pǔ zhàotiānwáng

解脱门;净念眼天王,得忆念如来调伏众 生行解脱门;可爱乐普照天王,

d? pǔ m?n tu? lu? ní hǎi suǒ liú chū xia tuō m?n shì jiān zì zài zhǔ tiānwáng d? n?nglìngzh?ngshēng zhí f? shēng xìn

得普门陀罗尼海所流出解脱门;世间自在主天王,得能令众 生值佛生信

zàng xia tuō m?n guāng yàn zì zài tiānwáng d? n?nglìng yí qia zh?ngshēng w?n fǎ xìn xǐ ?r chū lí xia tuō m?n la

藏解脱门;光焰自在天王,得能令一切众 生闻法信喜而出离解脱门;乐

sī w?i fǎ biàn huà tiānwáng d? rù yí qia pú sà diào fú hang rú xū kōng wú biān wú jìn xia tuō m?n biàn huà chuáng

思惟法变化天王,得入一切菩萨调伏行如虚空无边无尽解脱门;变化 幢

tiānwáng d? guānzh?ngshēng wú liàng fán nǎo pǔ bēi zhì xia tuō m?n xīng xiù yīn miàozhuāng yán tiānwáng d? fàngguāng

天王,得观众 生无量烦恼普悲智解脱门。星宿音妙 庄 严天王,得放光

xiàn f? sān lún sha huà xia tuō m?n ěr shí qīngjìng huì míngchēngtiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia shǎo

现佛三轮摄化解脱门。尔时,清净慧名称天王,承佛威力,普观一切少

jìngtiān wú liàngjìngtiān biànjìngtiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

净天、无量净天、遍净天众而说颂言:

liǎo zhī fǎ xìng wú ài zhě pǔ xiàn shí fāng wú liàng chà

了知法性无碍者,普现十方无量刹,

shuō f? jìng jia bù sī yì lìng zh?ng t?ng guī xia tuō hǎi

说佛境界不思议,令众同归解脱海。

rú lái chǔ shì wú suǒ yī pì rú guāng yǐng xiàn zh?ng gu?

如来处世无所依,譬如光影现众国,

fǎ xìng jiū jìng wú shēng qǐ cǐ shang jiàn wáng suǒ rù m?n

法性究竟无生起,此胜见王所入门。

wú liàng ji? hǎi xiū fāng biàn pǔ jìng shí fāng zhū gu? tǔ

无量劫海修方便,普净十方诸国土,

fǎ jia rú rú cháng bù d?ng jì jìng d? tiān zhī suǒ wù

法界如如常不动,寂静德天之所悟。

zh?ngshēng yú chī suǒ fù zhàng máng àn h?ng jū shēng sǐ zhōng

众 生愚痴所覆障,盲暗恒居生死中,

rú lái shì yǐ qīng jìng dào cǐ xū mí yīn zhī xia tuō

如来示以清净道,此须弥音之解脱。

zhū f? suǒ hang wú shàng dào yí qia zh?ngshēng m? n?ng ca

诸佛所行无上道,一切众 生莫能测,

shì yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn m?n jìng yǎn dì guān n?ng xī le

示以种 种方便门,净眼谛观能悉了。

rú lái h?ng yǐ zǒng chí m?n pì rú chà hǎi wēi ch?n shù

如来恒以总持门,譬如刹海微尘数,

shì jiào zh?ng shēng biàn yí qia pǔ zhào tiān wáng cǐ n?ng rù

示教众 生遍一切,普照天王此能入。

rú lái chū shì shan nán zhí wú liàng ji? hǎi shí yī yù

如来出世甚难值,无量劫海时一遇,

n?nglìng zh?ngshēngshēng xìn xia cǐ zì zài tiān zhī suǒ d?

能令众 生 生信解,此自在天之所得。

f? shuō fǎ xìng jiē wú xìng shan shēn guǎng dà bù sī yì

佛说法性皆无性,甚深广大不思议,

pǔ shǐ zh?ngshēngshēngjìng xìn guāng yàn tiānwángn?ngshànliǎo

普使众 生 生净信,光焰天王能善了。

sān shì rú lái gōng d? mǎn huà zh?ng shēng jia bù sī yì

三世如来功德满,化众 生界不思议,

yú bǐ sī w?i shēng qìng yua rú shì la fǎ n?ng kāi yǎn

于彼思惟生庆悦,如是乐法能开演。

zh?ngshēng m? zài fán nǎo hǎi yú chī jiàn zhu? shan kě bù

众 生没在烦恼海,愚痴见浊甚可怖,

dà shī āi mǐn lìng yǒng lí cǐ huà chuáng wáng suǒ guān jìng

大师哀愍令永离,此化 幢 王所观境。

rú lái h?ngfàng dà guāngmíng yī yī guāngzhōng wú liàng f?

如来恒放大光明,一一光 中无量佛,

ga ga xiàn huà zh?ng shēng shì cǐ miào yīn tiān suǒ rù m?n

各各现化众 生事,此妙音天所入门。

fù cì kě ài la guāngmíngtiānwáng d? h?ngsh?u jì jìng la ?r n?ngjiàngxiànxiāo mia shì jiān kǔ jiě tuō m?n

复次,可爱乐光明天王,得恒受寂静乐而能降现消灭世间苦解脱门;

qīngjìngmiàoguāngtiānwáng d? dà bēi xīn xiāngyìng hǎi yí qia zh?ngshēng xǐ la zàng xia tuō m?n zì zài yīn tiānwáng

清净妙光天王,得大悲心相应海,一切众 生喜乐藏解脱门;自在音天王,

d? yī niànzhōng pǔ xiàn wú biān ji? yí qia zh?ngshēng fú d? lì xia tuō m?n zuì shangniàn zhì tiānwáng d? pǔ shǐ

得一念中普现无边劫,一切众 生福德力解脱门;最胜念智天王,得普使

ch?ng zhù huài yí qia shì jiān jiē xī rú xū kōngqīngjìng xia tuō m?n kě ài la jìngmiào yīn tiānwáng d? ài la

成住坏一切世间,皆悉如虚空清净解脱门;可爱乐净妙音天王,得爱乐

xìn sh?u yí qia shang r?n fǎ xia tuō m?n shàn sī w?i yīn tiānwáng d? n?ngjīng ji? zhù yǎn shuō yí qia dì yì jí fāng

信受一切圣人法解脱门;善思惟音天王,得能经劫住演说一切地义及方

biàn xia tuō m?n yǎn zhuāng yán yīn tiānwáng d? yí qia pú sà c?ng dōu shuàitiāngōng m? xià shēng shí dà g?ngyǎngfāngbiàn

便解脱门;演 庄 严音天王,得一切菩萨从兜率天宫没下生时大供养方便

xia tuō m?n shanshēnguāng yīn tiānwáng d? guān chá wú jìn sh?ntōng zhì huì hǎi xia tuō m?n guǎng dà míngchēngtiānwáng

解脱门;甚深光音天王,得观察无尽神通智慧海解脱门;广大名称天王,

d? yí qia f? gōng d? hǎi mǎn zú chū xiàn shì jiānfāngbiàn lì xia tuō m?n zuì shangjìngguāngtiānwáng d? rú lái wǎng

得一切佛功德海满足出现世间方便力解脱门;最胜净光天王,得如来往

xī shì yuàn lì fā shēngshēn xìn ài la zàng xia tuō m?n ěr shí kě ài la guāngmíngtiānwáng ch?ng f? wēi lì

昔誓愿力发生深信爱乐藏解脱门。尔时,可爱乐光明天王,承佛威力,

pǔ guān yí qia shǎoguāngtiān wú liàngguāngtiān jí guāngtiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

普观一切少光天、无量 光天、极光天众而说颂言:

wǒ niàn rú lái xī suǒ hang ch?ng shì g?ng yǎng wú biān f?

我念如来昔所行,承事供养无边佛,

rú běn xìn xīn qīng jìng ya yǐ f? wēi sh?n jīn xī jiàn

如本信心清净业,以佛威神今悉见。

f? shēn wú xiàng lí zh?ng g?u h?ng zhù cí bēi āi mǐn dì

佛身无相离众垢,恒住慈悲哀愍地,

shì jiān yōu huàn xī shǐ chú cǐ shì miào guāng zhī xia tuō

世间忧患悉使除,此是妙光之解脱。

f? fǎ guǎng dà wú yá jì yí qia chà hǎi yú zhōng xiàn

佛法广大无涯际,一切刹海于中现,

rú qí ch?ng huài ga bù t?ng zì zài yīn tiān xia tuō lì

如其成坏各不同,自在音天解脱力。

f? sh?n tōng lì wú yǔ děng pǔ xiàn shí fāng guǎng dà chà

佛神通力无与等,普现十方广大刹,

xī lìng yán jìng cháng xiàn qián shang niàn xia tuō zhī fāng biàn

悉令严净常现前,胜念解脱之方便。

rú zhū chà hǎi wēi ch?n shù suǒ yǒu rú lái xián jìng fang

如诸刹海微尘数,所有如来咸敬奉,

w?n fǎ lí rǎn bù táng yuán cǐ miào yīn tiān fǎ m?n y?ng

闻法离染不唐捐,此妙音天法门用。

f? yú wú liàng dà ji? hǎi shuō dì fāng biàn wú lún pǐ

佛于无量大劫海,说地方便无伦匹,

suǒ shuō wú biān wú yǒu qi?ng shàn sī yīn tiān zhī cǐ yì

所说无边无有穷,善思音天知此义。

rú lái sh?n biàn wú liàng m?n yī niàn xiàn yú yí qia chù

如来神变无量门,一念现于一切处,

jiàngsh?nch?ng dào dà fāngbiàn cǐ zhuāng yán yīn zhī xia tuō

降神成道大方便,此 庄 严音之解脱。

wēi lì suǒ chí n?ng yǎn shuō jí xiàn zhū f? sh?n tōng shì

威力所持能演说,及现诸佛神通事,

suí qí gēn yù xī lìng jìng cǐ guāng yīn tiān xia tuō m?n

随其根欲悉令净,此光音天解脱门。

rú lái zhì huì wú biān jì shì zhōng wú děng wú suǒ zhu?

如来智慧无边际,世中无等无所著,

cí xīn yìng wù pǔ xiàn qián guǎng dà míng tiān wù sī dào

慈心应物普现前,广大名天悟斯道。

f? xī xiū xí pú tí hang g?ng yǎng shí fāng yí qia f?

佛昔修习菩提行,供养十方一切佛,

yī yī f? suǒ fā shì xīn zuì shang guāng w?n dà huān xǐ

一一佛所发誓心,最胜 光闻大欢喜。

fù cì shī qì fàn wáng d? pǔ zhù shí fāng dào chǎngzhōngshuō fǎ ?r suǒ xíngqīngjìng wú rǎn zhu? xia tuō m?n

复次,尸弃梵王,得普住十方道场 中说法而所行清净无染著解脱门;

huì guāng fàn wáng d? shǐ yí qia zh?ngshēng rù chán sān mai zhù xia tuō m?n shàn sī huì guāngmíng fàn wáng d? pǔ rù

慧光梵王,得使一切众 生入禅三昧住解脱门;善思慧光明梵王,得普入

yí qia bù sī yì fǎ xia tuō m?n pǔ yún yīn fàn wáng d? rù zhū f? yī qia yīn shēng hǎi xia tuō m?n guān shì

一切不思议法解脱门;普云音梵王,得入诸佛一切音声海解脱门;观世

yán yīn zì zài fàn wáng d? n?ng yì niàn pú sà jiào huà yí qia zh?ngshēngfāngbiàn xia tuō m?n jì jìngguāngmíng yǎn fàn

言音自在梵王,得能忆念菩萨教化一切众 生方便解脱门;寂静光明眼梵

wáng d? xiàn yí qia shì jiān ya bào xiāng ga chā bi? xia tuō m?n pǔ guāngmíng fàn wáng d? suí yí qia zh?ngshēng pǐn

王,得现一切世间业报相各差别解脱门;普光明梵王,得随一切众 生品

lai chā bi? jiē xiànqiántiáo fú xia tuō m?n biàn huà yīn fàn wáng d? zhù yí qia fǎ qīngjìngxiāng jì mia hangjìng jia

类差别皆现前调伏解脱门;变化音梵王,得住一切法清净相寂灭行境界

xia tuō m?n guāng yào yǎn fàn wáng d? yú yí qia yǒu wú suǒ zhu? wú biān jì wú yī zhǐ cháng qín chū xiàn

解脱门;光耀眼梵王,得于一切有无所著、无边际、无依止、常勤出现

xia tuō m?n yua yì hǎi yīn fàn wáng d? cháng sī w?i guān chá wú jìn fǎ xia tuō m?n ěr shí shī qì dà fàn

解脱门;悦意海音梵王,得常思惟观察无尽法解脱门。尔时,尸弃大梵

wáng ch?ng f? sh?n lì pǔ guān yí qia fàn shēntiān fàn fǔ tiān fàn zh?ngtiān dà fàn tiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

王,承佛神力,普观一切梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天众而说颂言:

f? shēnqīngjìngcháng jì mia guāngmíngzhào yào biàn shì jiān

佛身清净常寂灭,光明照耀遍世间,

wú xiàng wú xíng wú yǐngxiàng pì rú kōng yún rú shì jiàn

无相无行无影像,譬如空云如是见。

f? shēn rú shì dìngjìng jia yí qia zh?ngshēng m? n?ng ca

佛身如是定境界,一切众 生莫能测,

shì bǐ nán sī fāngbiàn m?n cǐ huì guāngwáng zhī suǒ wù

示彼难思方便门,此慧光王之所悟。

f? chà wēi ch?n fǎ m?n hǎi yī yán yǎn shuō jìn wú yú

佛刹微尘法门海,一言演说尽无余,

rú shì ji? hǎi yǎn bù qi?ng shàn sī huì guāng zhī xia tuō

如是劫海演不穷,善思慧光之解脱。

zhū f? yuán yīn děng shì jiān zh?ngshēng suí lai ga d? jiě

诸佛圆音等世间,众 生随类各得解,

?r yú yīn shēng bù fēn bi? pǔ yīn fàn tiān rú shì wù

而于音声不分别,普音梵天如是悟。

sān shì suǒ yǒu zhū rú lái qù rù pú tí fāng biàn hang

三世所有诸如来,趣入菩提方便行,

yí qia jiē yú f? shēn xiàn zì zài yīn tiān zhī xia tuō

一切皆于佛身现,自在音天之解脱。

yí qia zh?ngshēng ya chā bi? suí qí yīn gǎn zhǒngzhǒng shū

一切众 生业差别,随其因感种 种殊,

shì jiān rú shì f? jiē xiàn jì jìngguāngtiānn?ng wù rù

世间如是佛皆现,寂静光天能悟入。

wú liàng fǎ m?n jiē zì zài tiáo fú zh?ngshēngbiàn shí fāng

无量法门皆自在,调伏众 生遍十方,

yì bù yú zhōng qǐ fēn bi? cǐ shì pǔ guāng zhī jìng jia

亦不于中起分别,此是普光之境界。

f? shēn rú kōng bù kě jìn wú xiāng wú ài biàn shí fāng

佛身如空不可尽,无相无碍遍十方,

suǒ yǒu yìng xiàn jiē rú huà biàn huà yīn wáng wù sī dào

所有应现皆如化,变化音王悟斯道。

rú lái shēnxiàng wú yǒu biān zhì huì yīn shēng yì rú shì

如来身相无有边,智慧音声亦如是,

chǔ shì xiànxíng wú suǒ zhu? guāng yào tiānwáng rù cǐ m?n

处世现形无所著,光耀天王入此门。

fǎ wáng ān chù miào fǎ gōng fǎ shēnguāngmíng wú bù zhào

法王安处妙法宫,法身光明无不照,

fǎ xìng wú bǐ wú zhū xiàng cǐ hǎi yīn wáng zhī xia tuō

法性无比无诸相,此海音王之解脱。

fù cì zì zài tiānwáng d? xiànqiánch?ng shú wú liàngzh?ngshēng zì zài zàng xia tuō m?n shàn mù zhǔ tiānwáng

复次,自在天王,得现前成熟无量 众 生自在藏解脱门;善目主天王,

d? guān chá yí qia zh?ngshēng la lìng rù shangjìng jia la xia tuō m?n miào bǎo chuángguàntiānwáng d? suí zhū zh?ngshēng

得观察一切众 生乐令入圣境界乐解脱门;妙宝 幢 冠天王,得随诸众 生

zhǒngzhǒng yù xia lìng qǐ xíng xia tuō m?n yǒngměng huì tiānwáng d? pǔ sha w?i yí qia zh?ngshēng suǒ shuō yì xia tuō

种 种欲解令起行解脱门;勇猛慧天王,得普摄为一切众 生所说义解脱

m?n miào yīn jù tiānwáng d? yì niàn rú lái guǎng dà cí zēng jìn zì suǒ xíng xia tuō m?n miàoguāngchuángtiānwáng

门;妙音句天王,得忆念如来广大慈增进自所行解脱门;妙光 幢 天王,

d? shì xiàn dà bēi m?n cuī mia yí qia jiāo màn chuáng xia tuō m?n jì jìngjìngtiānwáng d? tiáo fú yí qia shì jiānchēn

得示现大悲门摧灭一切憍慢 幢 解脱门;寂静境天王,得调伏一切世间嗔

hài xīn xia tuō m?n miào lún zhuāng yán chuángtiānwáng d? shí fāng wú biān f? suí yì niàn xī lái fù tuō m?n huā guāng

害心解脱门;妙轮 庄 严 幢 天王,得十方无边佛随忆念悉来赴脱门;华光

huì tiānwáng d? suí zh?ngshēng xīn niàn pǔ xiànch?ngzhang ju? xia tuō m?n yīn tu? lu? miàoguāngtiānwáng d? pǔ rù

慧天王,得随众 生心念普现成 正觉解脱门;因陀罗妙光天王,得普入

yí qia shì jiān dà wēi lì zì zài fǎ xia tuō m?n ěr shí zì zài tiānwángch?ng f? wēi sh?n pǔ guān yí qia zì

一切世间大威力自在法解脱门;尔时,自在天王承佛威神,普观一切自

zài tiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

在天众而说颂言:

f? shēn zhōu biàn děng fǎ jia pǔ yìng zh?ng shēng xī xiàn qián

佛身周遍等法界,普应众 生悉现前,

zhǒngzhǒngjiào m?n cháng huà y?u yú fǎ zì zài n?ng kāi wù

种 种教门常化诱,于法自在能开悟。

shì jiān suǒ yǒu zhǒngzhǒng la shang jì mia la w?i zuì shang

世间所有种 种乐,圣寂灭乐为最胜,

zhù yú guǎng dà fǎ xìng zhōng miào yǎn tiān wáng guān jiàn cǐ

住于广大法性中,妙眼天王观见此。

rú lái chū xiàn biàn shí fāng pǔ yìng qún xīn ?r shuō fǎ

如来出现遍十方,普应群心而说法,

yí qia yí niàn jiē chú duàn cǐ miào chuáng guàn xia tuō m?n

一切疑念皆除断,此妙 幢 冠解脱门。

zhū f? biàn shì yǎn miào yīn wú liàng ji? zhōng suǒ shuō fǎ

诸佛遍世演妙音,无量劫中所说法,

n?ng yǐ yī yán xián shuō jìn yǒng měng huì tiān zhī xia tuō

能以一言咸说尽,勇猛慧天之解脱。

shì jiān suǒ yǒu guǎng dà cí bù jí rú lái yī háo fēn

世间所有广大慈,不及如来一毫分,

f? cí rú kōng bù kě jìn cǐ miào yīn tiān zhī suǒ d?

佛慈如空不可尽,此妙音天之所得。

yí qia zh?ng shēng màn gāo shān shí lì cuī tiǎn xī wú yú

一切众 生慢高山,十力摧殄悉无余,

cǐ shì rú lái dà bēi y?ng miàoguāngchuángwáng suǒ hang dào

此是如来大悲用,妙光 幢 王所行道。

huì guāng qīng jìng mǎn shì jiān ru? yǒu jiàn zhě chú chī àn

慧光清净满世间,若有见者除痴暗,

lìng qí yuǎn lí zhū a dào jì jìng tiān wáng wù sī fǎ

令其远离诸恶道,寂静天王悟斯法。

máo kǒng guāngmíngn?ng yǎn shuō děngzh?ngshēng shù zhū f? míng

毛孔光明能演说,等众 生数诸佛名,

suí qí suǒ la xī d? w?n cǐ miào lún zhuàng zhī xia tuō

随其所乐悉得闻,此妙轮 幢 之解脱。

rú lái zì zài bù kě liàng fǎ jia xū kōng xī chōng mǎn

如来自在不可量,法界虚空悉充满,

yí qia zh?ng huì jiē míng dǔ cǐ jiě tuō m?n huā huì rù

一切众会皆明睹,此解脱门华慧入。

wú liàng wú biān dà ji? hǎi pǔ xiàn shí fāng ?r shuō fǎ

无量无边大劫海,普现十方而说法,

wai c?ng jiàn f? yǒu qù lái cǐ miào guāng tiān zhī suǒ wù

未曾见佛有去来,此妙光天之所悟。

fù cì shàn huà tiānwáng d? kāi shì yí qia ya biàn huà lì xia tuō m?n jì jìng yīn guāngmíngtiānwáng

复次,善化天王,得开示一切业变化力解脱门;寂静音光明天王,

d? shě lí yí qia pān yuán xia tuō m?n biàn huà lì guāngmíngtiānwáng d? pǔ mia yí qia zh?ngshēng chī àn xīn lìng zhì

得舍离一切攀缘解脱门;变化力光明天王,得普灭一切众 生痴暗心令智

huì yuán mǎn xia tuō m?n zhuāng yán zhǔ tiānwáng d? shì xiàn wú biān yua yì shēng xia tuō m?n niànguāngtiānwáng d?

慧圆满解脱门;庄 严主天王,得示现无边悦意声解脱门;念光天王,得

liǎo zhī yí qia f? wú jìn fú d? xiàng xia tuō m?n zuì shàng yún yīn tiānwáng d? pǔ zhī gu? qù yí qia ji? ch?nghuài

了知一切佛无尽福德相解脱门;最上云音天王,得普知过去一切劫成坏

cì dì xia tuō m?n shangguāngtiānwáng d? kāi wù yí qia zh?ngshēng zhì xia tuō m?n miào jì tiānwáng d? shū guāng

次第解脱门;胜 光天王,得开悟一切众 生智解脱门;妙髻天王,得舒光

jí mǎn shí fāng xū kōng jia xia tuō m?n xǐ huì tiānwáng d? yí qia suǒ zu? wú n?nghuàijīng jìn lì xia tuō m?n huá

疾满十方虚空界解脱门;喜慧天王,得一切所作无能坏精进力解脱门;华

guāng jì tiānwáng d? zhī yí qia zh?ngshēng ya suǒ sh?u bào xia tuō m?n pǔ jiàn shí fāngtiānwáng d? shì xiàn bù sī

光髻天王,得知一切众 生业所受报解脱门;普见十方天王,得示现不思

yì zh?ngshēngxíng lai chā bi? xia tuō m?n ěr shí shàn huà tiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia shàn huà tiān

议众 生形类差别解脱门。尔时,善化天王,承佛威力,普观一切善化天

zh?ng ?r shuōs?ng yán

众而说颂言:

shì jiān ya xìng bù sī yì f? w?i qún mí xī kāi shì

世间业性不思议,佛为群迷悉开示,

qiǎoshuō yīn yuánzhēn shí lǐ yí qia zh?ngshēng chā bi? ya

巧说因缘真实理,一切众 生差别业。

zhǒngzhǒngguān f? wú suǒ yǒu shí fāng qiú mì bù kě d?

种 种观佛无所有,十方求觅不可得,

fǎ shēn shì xiàn wú zhēn shí cǐ fǎ jì yīn zhī suǒ jiàn

法身示现无真实,此法寂音之所见。

f? yú ji? hǎi xiū zhū hang w?i mia shì jiān chī àn hu?

佛于劫海修诸行,为灭世间痴暗惑,

shì gù qīngjìng zuì zhàomíng cǐ shì lì guāng xīn suǒ wù

是故清净最照明,此是力光心所悟。

shì jiān suǒ yǒu miào yīn shēng wú yǒu n?ng bǐ rú lái yīn

世间所有妙音声,无有能比如来音,

f? yǐ yī yīn biàn shí fāng rù cǐ xia tuō zhuāng yán zhǔ

佛以一音遍十方,入此解脱 庄 严主。

shì jiān suǒ yǒu zh?ng fú lì bù yǔ rú lái yī xiāngděng

世间所有众福力,不与如来一相等,

rú lái fú d? t?ng xū kōng cǐ niànguāngtiān suǒ guānjiàn

如来福德同虚空,此念光天所观见。

sān shì suǒ yǒu wú liàng ji? rú qí ch?ng bài zhǒngzhǒngxiàng

三世所有无量劫,如其成败种 种 相,

f? yī máo kǒng jiē n?ngxiàn zuì shàng yún yīn suǒ liǎo zhī

佛一毛孔皆能现,最上云音所了知。

shí fāng xū kōng kě zhī liáng f? máo kǒngliáng bù kě d?

十方虚空可知量,佛毛孔量不可得,

rú shì wú ài bù sī yì miào jì tiān wáng yǐ n?ng w ù

如是无碍不思议,妙髻天王已能悟。

f? yú nǎng shì wú liàng ji? jù xiū guǎng dà bō lu? mì

佛于曩世无量劫,具修广大波罗蜜,

qín xíng jīng jìn wú yàn dàixǐ huì n?ng zhī cǐ fǎ m?n

勤行精进无厌怠,喜慧能知此法门。

ya xìng yīn yuán bù kě sīf? w?i shì jiān jiē yǎn shuō

业性因缘不可思,佛为世间皆演说,

fǎ xìng běn jìng wú zhū g?ucǐ shì huā guāng zhī rù chù

法性本净无诸垢,此是华光之入处。

rǔ yìngguān f? yī máo kǒngyí qia zh?ngshēng xī zài zhōng

汝应观佛一毛孔,一切众 生悉在中,

bǐ yì bù lái yì bù qùcǐ pǔ jiàn wáng zhī suǒ liǎo

彼亦不来亦不去,此普见王之所了。

fù cìzhī zú tiānwángd? yí qia f? chū xíng shì yuán mǎn jiào lún xia tuō m?nxǐ la hǎi jì tiānwáng

复次,知足天王,得一切佛出兴世,圆满教轮解脱门;喜乐海髻天王,

d? jìn xū kōng jia qīngjìngguāngmíngshēn xia tuō m?nzuì shanggōng d? chuángtiānwáng d? xiāo mia shì jiān kǔ jìngyuàn hǎi

得尽虚空界清净光明身解脱门;最胜功德 幢 天王,得消灭世间苦净愿海

xia tuō m?n jì jìngguāngtiānwáng d? pǔ xiànshēnshuō fǎ xia tuō m?n shàn mù tiānwáng d? pǔ jìng yí qia zh?ng

解脱门;寂静光天王,得普现身说法解脱门;善目天王,得普净一切众

shēng jia xia tuō m?n bǎo fēng yua tiānwáng d? pǔ huà shì jiānchángxiànqián wú jìn zàng xia tuō m?n yǒngjiàn lì tiān

生界解脱门;宝峰月天王,得普化世间常现前无尽藏解脱门;勇健力天

wáng d? kāi shì yí qia f? zhang ju? jìng jia xia tuō m?n jīn gāngmiàoguāngtiānwáng d? jiān gù yí qia zh?ngshēng pú

王,得开示一切佛正觉境界解脱门;金刚妙光天王,得坚固一切众 生菩

tí xīn lìng bù kě huài xia tuō m?n xīng xiù chuángtiānwáng d? yí qia f? chū xīng xián qīn jìn guān chá tiáo fú zh?ng

提心令不可坏解脱门;星宿 幢 天王,得一切佛出兴,咸亲近观察调伏众

shēngfāngbiàn xia tuō m?n miàozhuāng yán tiānwáng d? yī niàn xī zhī zh?ngshēng xīn suí jī yìngxiàn xia tuō m?n ěr

生方便解脱门;妙 庄 严天王,得一念悉知众 生心随机应现解脱门。尔

shí zhī zú tiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia zhī zú tiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

时,知足天王,承佛威力,普观一切知足天众而说颂言:

rú lái guǎng dà biàn fǎ jia yú zhū zh?ngshēng xī píngděng

如来广大遍法界,于诸众 生悉平等,

pǔ yìng qún qíng chǎn miào m?n lìng rù nán sī qīng jìng fǎ

普应群情阐妙门,令入难思清净法。

f? shēn pǔ xiàn yú shí fāng wú zhu? wú ài bù kě qǔ

佛身普现于十方,无著无碍不可取,

zhǒngzhǒng sa xiàng shì xiánjiàn cǐ xǐ jì tiān zhī suǒ rù

种 种色像世咸见,此喜髻天之所入。

rú lái wǎng xī xiū zhū hang qīng jìng dà yuàn shēn rú hǎi

如来往昔修诸行,清净大愿深如海,

yí qia f? fǎ jiē lìng mǎn shang d? n?ng zhī cǐ fāng biàn

一切佛法皆令满,胜德能知此方便。

rú lái fǎ shēn bù sī yì rú yǐng fēn xíng děng fǎ jia

如来法身不思议,如影分形等法界,

chù chù chǎn míng yí qia fǎ jì jìng guāng tiān xia tuō m?n

处处阐明一切法,寂静光天解脱门。

zh?ngshēng ya hu? suǒ chán fù jiāo màn fàng yì xīn chí dàng

众 生业惑所缠覆,憍慢放逸心驰荡,

rú lái w?i shuō jì jìng fǎ shàn mù zhào zhī xīn xǐ qìng

如来为说寂静法,善目照知心喜庆。

yí qia shì jiān zhēn dǎo shī w?i jiù w?i guī ?r chū xiàn

一切世间真导师,为救为归而出现,

pǔ shì zh?ng shēng ān la chù fēng yua yú cǐ n?ng shēn rù

普示众 生安乐处,峰月于此能深入。

zhū f? jìng jia bù sī yì yí qia fǎ jia jiē zhōu biàn

诸佛境界不思议,一切法界皆周遍,

rù yú zhū fǎ dào bǐ àn yǒng huì jiàn cǐ shēng huān xǐ

入于诸法到彼岸,勇慧见此生欢喜。

ru? yǒu zh?ng shēng kān sh?u huà w?n f? gōng d? qù pú tí

若有众 生堪受化,闻佛功德趣菩提,

lìng zhù fú hǎi cháng qīng jìng miào guāng yú cǐ n?ng guān chá

令住福海常清净,妙光于此能观察。

shí fāng chà hǎi wēi ch?n shù yí qia f? suǒ jiē wǎng jí

十方刹海微尘数,一切佛所皆往集,

gōngjìngg?ngyǎngtīng w?n fǎ cǐ zhuāng yán chuáng zhī suǒ jiàn

恭敬供养听闻法,此 庄 严 幢 之所见。

zh?ngshēng xīn hǎi bù sī yì wú zhù wú d?ng wú yī chù

众 生心海不思议,无住无动无依处,

f? yú yī niàn jiē míng jiàn miào zhuāng yán tiān sī shàn liǎo

佛于一念皆明见,妙 庄 严天斯善了。

fù cì shí fēn tiānwáng d? fā qǐ yí qia zh?ngshēngshàn gēn lìngyǒng lí yōu nǎo xia tuō m?n miàoguāngtiān

复次,时分天王,得发起一切众 生善根令永离忧恼解脱门;妙光天

wáng d? pǔ rù yí qia jìng jia xia tuō m?n wú jìn huì gōng d? chuángtiānwáng d? mia chú yí qia huàn dà bēi lún

王,得普入一切境界解脱门;无尽慧功德 幢 天王,得灭除一切患大悲轮

xia tuō m?n shàn huà duān yán tiānwáng d? liǎo zhī sān shì yí qia zh?ngshēng xīn xia tuō m?n zǒng chí dà guāngmíngtiān

解脱门;善化端严天王,得了知三世一切众 生心解脱门;总持大光明天

wáng d? tu? lu? ní m?n guāngmíng yì chí yí qia fǎ wú wàng shī xia tuō m?n bù sī yì huì tiānwáng d? shàn rù

王,得陀罗尼门光明忆持一切法无忘失解脱门;不思议慧天王,得善入

yí qia ya zì xìng bù sī yì fāngbiàn xia tuō m?n lún qí tiānwáng d? zhuǎn fǎ lún ch?ng shú zh?ngshēngfāngbiàn xia tuō

一切业自性不思议方便解脱门;轮脐天王,得转法轮成熟众 生方便解脱

m?n guāng yàn tiānwáng d? guǎng dà yǎn pǔ guānzh?ngshēng ?r wǎngtiáo fú xia tuō m?n guāngzhàotiānwáng d? chāo

门;光焰天王,得广大眼普观众 生而往调伏解脱门;光照天王,得超

chū yí qia ya zhàng bù suí m? suǒ zu? xia tuō m?n pǔ guān chá dà míngchēngtiānwáng d? shàn y?u huì yí qia zhū tiān

出一切业障不随魔所作解脱门;普观察大名称天王,得善诱诲一切诸天

zh?nglìngsh?uhang xīn qīngjìng xia tuō m?n ěr shí shí fan tiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia shí fan tiān

众令受行心清净解脱门。尔时,时分天王,承佛威力,普观一切时分天

zh?ng ?r shuōs?ng yán

众而说颂言:

f? yú wú liàng jiǔ yuǎn ji? yǐ ji? shì jiān yōu nǎo hǎi

佛于无量久远劫,已竭世间忧恼海,

guǎng pì lí ch?nqīngjìng dào yǒng yào zh?ngshēng zhì huì dēng

广辟离尘清净道,永耀众 生智慧灯。

rú lái fǎ shēn shan guǎng dà shí fāng biān jì bù kě d?

如来法身甚广大,十方边际不可得,

yí qia fāng biàn wú xiàn liàng miào guāng míng tiān zhì n?ng rù

一切方便无限量,妙光明天智能入。

shēng lǎo bìng sǐ yōu bēi kǔ bī p? shì jiān wú zàn xiē

生老病死忧悲苦,逼迫世间无暂歇,

dà shī āi mǐn shì xī chú wú jìn huì guāng n?ng ju? liǎo

大师哀愍誓悉除,无尽慧光能觉了。

f? rú huàn zhì wú suǒ ài yú sān shì fǎ xī míng dá

佛如幻智无所碍,于三世法悉明达,

pǔ rù zh?ngshēng xīn hangzhōng cǐ shàn huà tiān zhī jìng jia

普入众 生心行中,此善化天之境界。

zǒng chí biān jì bù kě d? biàn cái dà hǎi yì wú jìn

总持边际不可得,辩才大海亦无尽,

n?ng zhuǎn qīng jìng miào fǎ lún cǐ shì dà guāng zhī xia tuō

能转清净妙法轮,此是大光之解脱。

ya xìng guǎng dà wú qi?ng jìn zhì huì jiào le shàn kāi shì

业性广大无穷尽,智慧觉了善开示,

yí qia fāng biàn bù sī yì rú shì huì tiān zhī suǒ rù

一切方便不思议,如是慧天之所入。

zhuǎn bù sī yì miào fǎ lún xiǎn shì xiū xí pú tí dào

转不思议妙法轮,显示修习菩提道,

yǒng mia yí qia zh?ng shēng kǔ cǐ shì lún qí fāng biàn dì

永灭一切众 生苦,此是轮脐方便地。

rú lái zhēn shēn běn wú ar yìng wù suí xíng mǎn shì jiān

如来真身本无二,应物随形满世间,

zh?ngshēng ga jiàn zài qí qián cǐ shì yàn tiān zhī jìng jia

众 生各见在其前,此是焰天之境界。

ru? yǒu zh?ngshēng yī jiàn f? bì shǐ jìng chú zhū ya zhàng

若有众 生一见佛,必使净除诸业障,

lí zhū m? ya yǒng wú yú guāng zhào tiān wáng suǒ hang dào

离诸魔业永无余,光照天王所行道。

yí qia zh?ng huì guǎng rú hǎi f? zài qí zhōng zuì wēi yào

一切众会广如海,佛在其中最威耀,

pǔ yǔ fǎ yǔ rùn zh?ngshēng cǐ xia tuō m?n míngchēng rù

普雨法雨润众 生,此解脱门名称入。

fù cì shì jiā yīn tu? lu? tiānwáng d? yì niàn sān shì f? chū xīng nǎi zhì chà ch?nghuài jiē míngjiàn dà

复次,释迦因陀罗天王,得忆念三世佛出兴,乃至刹成坏皆明见大

huān xǐ xia tuō m?n pǔ chēng mǎn yīn tiānwáng d? n?nglìng f? sa shēn zuì qīngjìngguǎng dà shì wú n?ng bǐ xia tuō m?n

欢喜解脱门;普称满音天王,得能令佛色身最清净广大世无能比解脱门;

cí mù bǎo jì tiānwáng d? cí yún pǔ fù xia tuō m?n bǎo guāngchuángmíngchēngtiānwáng d? h?ngjiàn f? yú yí qia

慈目宝髻天王,得慈云普覆解脱门;宝光 幢 名称天王,得恒见佛于一切

shì zhǔ qiánxiànzhǒngzhǒngxíngxiàng wēi d? shēn xia tuō m?n fā shēng xǐ la jì tiānwáng d? zhī yí qia zh?ngshēngch?ng

世主前现种 种形相威德身解脱门;发生喜乐髻天王,得知一切众 生 城

yì gōngdiànc?ng h? fú ya shēng xia tuō m?n duānzhangniàntiānwáng d? kāi shì zhū f? ch?ng shú zh?ngshēng shì xia tuō

邑宫殿从何福业生解脱门;端正念天王,得开示诸佛成熟众 生事解脱

m?n gāo shang yīn tiānwáng d? zhī yí qia shì jiānch?nghuài ji? zhuǎnbiànxiàng xia tuō m?n ch?ng jiù niàntiānwáng

门;高胜音天王,得知一切世间成坏劫转变相解脱门;成就念天王,

d? yì niàndāng lái pú sà tiáo fú zh?ngshēngxíng xia tuō m?n jìng huā guāngtiānwáng d? liǎo zhī yí qia zhū tiānkuài la

得忆念当来菩萨调伏众 生行解脱门;净华光天王,得了知一切诸天快乐

yīn xia tuō m?n zhì rì yǎn tiānwáng d? kāi shì yí qia zhū tiān zǐ sh?ushēngshàn gēn bǐ wú chī hu? xia tuō m?n

因解脱门;智日眼天王,得开示一切诸天子受生善根俾无痴惑解脱门;

zì zài guāngmíngtiānwáng d? kāi wù yí qia zhū tiānzh?nglìngyǒngduànzhǒngzhǒng yí xia tuō m?n ěr shí shì jiā yīn

自在光明天王,得开悟一切诸天众令永断种 种疑解脱门。尔时,释迦因

tu? lu? tiānwáng ch?ng f? wēi lì pǔ guān yí qia sān shí sān tiānzh?ng ?r shuōs?ng yán

陀罗天王,承佛威力,普观一切三十三天众而说颂言:

wǒ niàn sān shì yí qia f? suǒ yǒu jìng jia xī píng děng

我念三世一切佛,所有境界悉平等,

rú qí gu? tǔ huài yǔ ch?ng yǐ f? wēi sh?n jiē d? jiàn

如其国土坏与成,以佛威神皆得见。

f? shēn guǎng dà biàn shí fāng miào sa wú bǐ lì qún shēng

佛身广大遍十方,妙色无比利群生,

guāng míng zhào yào mǐ bù jí cǐ dào pǔ chēng n?ng guān jiàn

光明照耀靡不及,此道普称能观见。

rú lái fāng biàn dà cí hǎi wǎng ji? xiū xíng jí qīng jìng

如来方便大慈海,往劫修行极清净,

huà dǎo zh?ng shēng wú yǒu biān bǎo jì tiān wáng sī wù liǎo

化导众 生无有边,宝髻天王斯悟了。

wǒ niàn fǎ wáng gōng d? hǎi shì zhōng zuì shàng wú yǔ děng

我念法王功德海,世中最上无与等,

fā shēng guǎng dà huān xǐ xīn cǐ bǎo guāng tiān zhī xia tuō

发生 广大欢喜心,此宝光天之解脱。

f? zhī zh?ngshēngshàn ya hǎi zhǒngzhǒngshang yīn shēng dà fú

佛知众 生善业海,种 种 胜因生大福,

jiē lìng xiǎn xiàn wú yǒu yú cǐ xǐ jì tiān zhī suǒ jiàn

皆令显现无有余,此喜髻天之所见。

zhū f? chū xiàn yú shí fāng pǔ biàn yí qia shì jiān zhōng

诸佛出现于十方,普遍一切世间中 ,

guān zh?ng shēng xīn shì tiáo fú zhang niàn tiān wáng wù sī dào

观众 生心示调伏,正念天王悟斯道。

rú lái zhì shēn guǎng dà yǎn shì jia wēi ch?n wú bú jiàn

如来智身广大眼,世界微尘无不见,

rú shì pǔ biàn yú shí fāng cǐ yún yīn tiān zhī xia tuō

如是普遍于十方,此云音天之解脱。

yí qia f? zǐ pú tí hang rú lái xī xiàn máo kǒng zhōng

一切佛子菩提行,如来悉现毛孔中 ,

rú qí wú liàng jiē jù zú cǐ niàn tiān wáng suǒ míng jiàn

如其无量皆具足,此念天王所明见。

shì jiān suǒ yǒu ān la shì yí qia jiē y?u f? chū shēng

世间所有安乐事,一切皆由佛出生 ,

rú lái gōng d? shang wú děng cǐ xia tuō chù huā wáng rù

如来功德胜无等,此解脱处华王入。

ru? niàn rú lái shǎo gōng d? nǎi zhì yī niàn xīn zhuān yǎng

若念如来少功德,乃至一念心专仰,

zhū a dào bù xī yǒng chú zhì yǎn yú cǐ n?ng shēn wù

诸恶道怖悉永除,智眼于此能深悟。

jì mia fǎ zhōng dà sh?n tōng pǔ yìng qún xīn mì bù zhōu

寂灭法中大神通,普应群心靡不周,

suǒ yǒu yí hu? jiē lìng duàn cǐ guāng míng wáng zhī suǒ d?

所有疑惑皆令断,此光明王之所得。

fù cì rì tiān zǐ d? jìngguāng pǔ zhào shí fāngzh?ngshēng jìn wai lái ji? cháng w?i lì yì xia tuō m?n

复次,日天子,得净光普照十方众 生,尽未来劫常为利益解脱门;

guāng yàn yǎn tiān zǐ d? yǐ yí qia suí lai shēn kāi wù zh?ngshēng lìng rù zhì huì hǎi xia tuō m?n xū mí guānghuān

光焰眼天子,得以一切随类身开悟众 生,令入智慧海解脱门;须弥光欢

xǐ chuángtiān zǐ d? w?i yí qia zh?ngshēng zhǔ lìng qín xiū wú biānjìnggōng d? xia tuō m?n jìng bǎo yua tiān zǐ d?

喜 幢 天子,得为一切众 生主令勤修无边净功德解脱门;净宝月天子,得

xiū yí qia kǔ hangshēn xīn huān xǐ xia tuō m?n yǒngměng bù tuì zhuǎntiān zǐ d? wú ài guāng pǔ zhàolìng yí qia zh?ng

修一切苦行深心欢喜解脱门;勇猛不退转天子,得无碍光普照令一切众

shēng yì qí jīngshuǎng jiě tuō m?n miào huā yīngguāngmíngtiān zǐ d? jìngguāng pǔ zhàozh?ngshēngshēnlìngshēnghuān xǐ

生,益其精 爽 解脱门;妙华缨光明天子,得净光普照众 生身令生欢喜

xìn xia hǎi xia tuō m?n zuì shangchuángguāngmíngtiān zǐ d? guāngmíng pǔ zhào yí qia shì jiānlìngch?ng bàn zhǒngzhǒngmiào

信解海解脱门;最胜 幢 光明天子,得光明普照一切世间令成办种 种妙

gōng d? xia tuō m?n bǎo jì pǔ guāngmíngtiān zǐ d? dà bēi hǎi xiàn wú biānjìng jia zhǒngzhǒng sa xiàng bǎo xia tuō

功德解脱门;宝髻普光明天子,得大悲海现无边境界种 种色相宝解脱

m?n guāngmíng yǎn tiān zǐ d? jìng zhì yí qia zh?ngshēng yǎn lìngjiàn fǎ jia cáng xia tuō m?n chí d? tiān zǐ

门;光明眼天子,得净治一切众 生眼,令见法界藏解脱门;持德天子,

d? fā shēngqīngjìngxiāng xù xīn lìng bù shī huài xia tuō m?n pǔ yùn xíngguāngmíngtiān zǐ d? pǔ yùn rì gōngdiàn

得发生清净相续心,令不失坏解脱门;普运行光明天子,得普运日宫殿

zhào shí fāng yí qia zh?ngshēng lìngch?ng jiù suǒ zu? ya xia tuō m?n ěr shí rì tiān zǐ ch?ng f? wēi lì biàn

照十方一切众 生,令成就所作业解脱门。尔时,日天子,承佛威力,遍

guān yí qia rì tiān zǐ zh?ng ?r shuōs?ng yán

观一切日天子众而说颂言:

rú lái guǎng dà zhì huì guāng pǔ zhào shí fāng zhū gu? tǔ

如来广大智慧光,普照十方诸国土,

yí qia zh?ng shēng xián jiàn f? zhǒng zhǒng tiáo fú duō fāng biàn

一切众 生咸见佛,种 种调伏多方便。

rú lái sa xiàng wú yǒu biān suí qí suǒ la xī xiàn shēn

如来色相无有边,随其所乐悉现身,

pǔ w?i shì jiān kāi zhì hǎi yàn yǎn rú shì guān yú f?

普为世间开智海,焰眼如是观于佛。

f? shēn wú děng wú yǒu bǐ guāng míng zhào yào biàn shí fāng

佛身无等无有比,光明照耀遍十方,

chāo gu? yí qia zuì wú shàng rú shì fǎ m?n huān xǐ d?

超过一切最无上,如是法门欢喜得。

w?i lì shì jiān xiū kǔ hang wǎng lái zhū yǒu wú liàng ji?

为利世间修苦行,往来诸有无量劫,

guāng míng biàn jìng rú xū kōng bǎo yua n?ng zhī cǐ fāng biàn

光明遍净如虚空,宝月能知此方便。

f? yǎn miào yīn wú zhàng ài pǔ biàn shí fāng zhū gu? tǔ

佛演妙音无障碍,普遍十方诸国土,

yǐ fǎ zī wai yì qún shēng yǒng měng n?ng zhī cǐ fāng biàn

以法滋味益群生,勇猛能知此方便。

fàng guāng míng wǎng bù sī yì pǔ jìng yí qia zhū hán shí

放光明网不思议,普净一切诸含识,

xī shǐ fā shēng shēn xìn xia cǐ huā yīng tiān suǒ rù m?n

悉使发生深信解,此华缨天所入门。

shì jiān suǒ yǒu zhū guāng míng bù jí f? yī máo kǒng guāng

世间所有诸光明,不及佛一毛孔光,

f? guāng rú shì bù sī yì cǐ shangchuángguāng zhī xia tuō

佛光如是不思议,此胜 幢 光之解脱。

yí qia zhū f? fǎ rú shì xī zu? pú tí shù wáng xià

一切诸佛法如是,悉坐菩提树王下,

lìng fēi dào zhě zhù yú dào bǎo jì guāng míng rú shì jiàn

令非道者住于道,宝髻光明如是见。

zh?ng shēng máng àn yú chī kǔ f? yù lìng qí shēng jìng yǎn

众 生盲闇愚痴苦,佛欲令其生净眼,

shì gù w?i rán zhì huì dēng shàn mù yú cǐ shēn guān chá

是故为然智慧灯,善目于此深观察。

xia tuō fāng biàn zì zài zūn ru? yǒu c?ng jiàn yī g?ng yǎng

解脱方便自在尊,若有曾见一供养,

xī shǐ xiū xíng zhì yú guǒ cǐ shì d? tiān fāng biàn lì

悉使修行至于果,此是德天方便力。

yī fǎ m?n zhōng wú liàng m?n wú liàng qiān ji? rú shì shuō

一法门中无量门,无量千劫如是说,

suǒ yǎn fǎ m?n guǎng dà yì pǔ yùn guāng tiān zhī suǒ liǎo

所演法门广大义,普运光天之所了。

fù cì yua tiān zǐ d? jìngguāng pǔ zhào fǎ jia sha huà zh?ngshēng xia tuō m?n huā wáng jì guāngmíngtiān zǐ

复次,月天子,得净光普照法界摄化众 生解脱门;华王髻光明天子,

d? guān chá yí qia zh?ngshēng jia lìng pǔ rù wú biān fǎ xia tuō m?n zh?ngmiàojìngguāngtiān zǐ d? liǎo zhī yí qia

得观察一切众 生界令普入无边法解脱门;众妙净光天子,得了知一切

zh?ngshēng xīn hǎi zhǒngzhǒng pān yuánzhuǎn xia tuō m?n ān la shì jiān xīn tiān zǐ d? yǔ yí qia zh?ngshēng bù kě sī

众 生心海种 种攀缘转解脱门;安乐世间心天子,得与一切众 生不可思

yì la lìngyǒng yua dà huān xǐ xia tuō m?n shù wáng yǎn guāngmíngtiān zǐ d? rú tián jiā zu? ya zh?ng yá jīngděng suí

议乐令踊跃大欢喜解脱门;树王眼光明天子,得如田家作业种芽茎等随

shí shǒu hù lìngch?ng jiù xia tuō m?n chū xiànjìngguāngtiān zǐ d? cí bēi jiù hù yí qia zh?ngshēng lìngxiànjiànsh?u

时守护令成就解脱门;出现净光天子,得慈悲救护一切众 生,令现见受

kǔ sh?u la shì xia tuō m?n pǔ you bù d?ngguāngtiān zǐ d? n?ng chí qīngjìng yua pǔ xiàn shí fāng xia tuō m?n xīng

苦受乐事解脱门;普游不动光天子,得能持清净月普现十方解脱门;星

xiù wáng zì zài tiān zǐ d? kāi shì yí qia fǎ rú huàn rú xū kōng wú xiàng wú zì xìng xia tuō m?n jìng ju? yua

宿王自在天子,得开示一切法如幻如虚空,无相无自性解脱门;净觉月

tiān zǐ d? pǔ w?i yí qia zh?ngshēng qǐ dà ya y?ng xia tuō m?n dà wēi d? guāngmíngtiān zǐ d? pǔ duàn yí

天子,得普为一切众 生,起大业用解脱门;大威德光明天子,得普断一

qia yí hu? xia tuō m?n ěr shí yua tiān zǐ ch?ng f? sh?n lì pǔ guān yí qia yua gōngdiànzhōng zhū tiānzh?ng huì

切疑惑解脱门。尔时,月天子,承佛神力,普观一切月宫殿中诸天众会

?r shuōs?ngy u ē

而说颂曰:

f? fàng guāng míng biàn shì jiān zhào yào shí fāng zhū gu? tǔ

佛放光明遍世间,照耀十方诸国土,

yǎn bù sī yì guǎng dà fǎ yǒng p? zh?ngshēng chī hu? àn

演不思议广大法,永破众 生痴惑暗。

jìng jia wú biān wú yǒu jìn yú wú liàng ji? cháng kāi dǎo

境界无边无有尽,于无量劫常开导,

zhǒngzhǒng zì zài huà qún shēng huā jì rú shì guān yú f?

种 种自在化群生,华髻如是观于佛。

zh?ngshēng xīn hǎi niànniàn shū f? zhì kuānguǎng xī le zhī

众 生心海念念殊,佛智宽广悉了知,

pǔ w?i shuō fǎ lìng huān xǐ cǐ miào guāng míng zhī xia tuō

普为说法令欢喜,此妙光明之解脱。

zh?ngshēng wú yǒu shang ān la ch?n mí a dào sh?u zhū kǔ

众 生无有圣安乐,沉迷恶道受诸苦,

rú lái shì bǐ fǎ xìng m?n ān la sī w?i rú shì jiàn

如来示彼法性门,安乐思惟如是见。

rú lái xī yǒu dà cí bēi w?i lì zh?ng shēng rù zhū yǒu

如来希有大慈悲,为利众 生入诸有,

shuō fǎ quàn shàn lìng ch?ng jiù cǐ mù guāng tiān suǒ liǎo zhī

说法劝善令成就,此目光天所了知。

shì zūn kāi chǎn fǎ guāng míng fēn bi? shì jiān zhū ya xìng

世尊开阐法光明,分别世间诸业性,

shàn a suǒ xíng wú shī huài jìng guāng jiàn cǐ shēng huān xǐ

善恶所行无失坏,净光见此生欢喜。

f? w?i yí qia fú suǒ yī pì rú dà dì chí gōng shì

佛为一切福所依,譬如大地持宫室,

qiǎo shì lí yōu ān yǐn dào bù d?ng n?ng zhī cǐ fāng biàn

巧示离忧安隐道,不动能知此方便。

zhì huǒ dà míng zhōu fǎ jia xiàn xíng wú shù děng zh?ng shēng

智火大明周法界,现形无数等众 生,

pǔ w?i yí qia kāi zhēn shí xīng xiù wáng tiān wù sī dào

普为一切开真实,星宿王天悟斯道。

f? rú xū kōng wú zì xìng w?i lì zh?ng shēng xiàn shì jiān

佛如虚空无自性,为利众 生现世间,

xiàng hǎo zhuāng yán rú yǐngxiàng jìng ju? tiānwáng rú shì jiàn

相好 庄 严如影像,净觉天王如是见。

f? shēn máo kǒng pǔ yǎn yīn fǎ yún fù shì xī wú yú

佛身毛孔普演音,法云覆世悉无余,

tīng w?n m? bù shēng huān xǐ rú shì xia tuō guāng tiān wù

听闻莫不生欢喜,如是解脱光天悟。


华严经抄写网:http://www.huayanjingns.com

文章推荐:

学佛感应

念咒怎样才能有感应

怎样感应佛菩萨

信佛的人有感应吗

信佛感应