华严经抄写网

《大方广佛华严经注音》39

编辑:稼宜 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》39

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? liù

十地品第二十六之六

jìng jū tiün zh?ng nu? yú tuō w?n cǐ dì zhōng zhū shang hang

净居天众那由他,闻此地中诸胜行,

kōng zhōng yǒng yua x?n huün xǐ x? g?ng qián ch?ng g?ng yǎng f?

空中踊跃心欢喜,悉共虔诚供养佛。

bù kt s? yì pú sà zh?ng yì zài kōng zhōng dà huün xǐ

不可思议菩萨众,亦在空中大欢喜,

jù rán zuì shàng yua yì xiüng pǔ xūn zh?ng huì lìng q?ng jìng

俱然最上悦意香,普熏众会令清净。

zì zài tiün wáng yǔ tiün zh?ng wú liàng yì shù zài xū kōng

自在天王与天众,无量亿数在虚空,

pǔ sàn tiün y? g?ng yǎng f? bǎi qiün wàn zhǒng b?n fyn xià

普散天衣供养佛,百千万种缤纷下。

tiün zhū cǎi nǚ wú yǒu liàng mǐ bù huün x?n g?ng yǎng f?

天诸采女无有量,靡不欢欣供养佛,

ga z?u zhǒng zhǒng miào yua y?n x? yǐ cǐ yán ?r zàn tàn

各奏种 种妙乐音,悉以此言而赞叹:

f? shyn ün zu? y? gu? tǔ yí qia shì jia x? xiàn shyn

佛身安坐一国土,一切世界悉现身,

shyn xiàng duün yán wú liàng yì fǎ jia guǎng dà x? chōng mǎn

身相端严无量亿,法界广大悉充满。

yú y? máo kǒng fàng guüng míng pǔ mia shì jiün fán nǎo àn

于一毛孔放光明,普灭世间烦恼暗,

gu? tǔ wyi ch?n kt zh? shù cǐ guüng míng shù bù kt ca

国土微尘可知数,此光明数不可测。

hu? jiàn rú lái jù zh?ngxiàng zhuǎn yú wú shàngzhang fǎ lún

或见如来具众 相,转于无上 正法轮,

hu? jiàn y?u xíng zhū f? chà hu? jiàn jì rán ün bù d?ng

或见游行诸佛刹,或见寂然安不动。

hu? xiàn zhù yú dōu shuài gōng hu? xiàn xià shyng rù mǔ tüi

或现住于兜率宫,或现下生入母胎,

hu? shì zhù tüi hu? chū tüi x? lìng wú liàng gu? zhōng jiàn

或示住胎或出胎,悉令无量国中见。

hu? xiàn chū jiü xiū shì dào hu? xiàn dào chǎng ch?ng zhang ju?

或现出家修世道,或现道场 成 正觉,

hu? xiàn shuō fǎ hu? nia pán pǔ shǐ shí füng wú bù dǔ

或现说法或涅槃,普使十方无不睹。

pì rú huàn sh? zh? huàn shù zài yú dà zh?ng duō suǒ zu?

譬如幻师知幻术,在于大众多所作,

rú lái zhì huì yì fù rán yú shì jiün zhōng pǔ xiàn shyn

如来智慧亦复然,于世间中普现身。

f? zhù shan shyn zhyn fǎ xìng jì mia wú xiàng t?ng xū kōng

佛住甚深真法性,寂灭无相同虚空,

?r yú dì y? shí yì zhōng shì xiàn zhǒng zhǒng suǒ xíng shì

而于第一实义中,示现种 种所行事。

suǒ zu? lì yì zh?ng shyng shì jiy y? fǎ xìng ?r d? yǒu

所作利益众 生事,皆依法性而得有,

xiàng yǔ wú xiàng wú chü bi? rù yú jiū jìng jiy wú xiàng

相与无相无差别,入于究竟皆无相。

ru? yǒu yù d? rú lái zhì yìng lí yí qia wàng fyn bi?

若有欲得如来智,应离一切妄分别,

yǒu wú tōng dá jiy píng dtng jí zu? r?n tiün dà dǎo sh?

有无通达皆平等,疾作人天大导师。

wú liàng wú biüntiün nǚ zh?ng zhǒngzhǒng yán y?n chyng zàn yǐ

无量无边天女众,种 种言音称赞已,

shyn x?n jì jìng g?ng ün la zhün yǎng rú lái m? rán zhù

身心寂静共安乐,瞻仰如来默然住。

jí shí pú sà xia tuō yua zh? zhū zh?ng huì xián jì jìng

即时菩萨解脱月,知诸众会咸寂静,

xiàng j?n güng zàng ?r qǐng yán dà wú wai zht zhyn f? zǐ

向金刚藏而请言,大无畏者真佛子。

c?ng dì jiǔ dì rù shí dì suǒ yǒu gōng d? zhū hang xiàng

从第九地入十地,所有功德诸行相 ,

jí yǐ sh?n tōng biàn huà shì yuàn cōng huì zht w?i xuün shuō

及以神通变化事,愿聪慧者为宣说。

tr shí j?n güngzàng pú sà m? hy sà gào xia tuō yua pú sà yán f? zǐ pú sà m? hy sà c?ng chū dì

尔时,金刚藏菩萨摩诃萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨从初地

nǎi zhì dì jiǔ dì yǐ rú shì wú liàng zhì huì guün chá ju? liǎo yǐ shàn s? w?i xiū xí shàn mǎn zú b? fǎ

乃至第九地,以如是无量智慧观察觉了已,善思惟修习,善满足白法,

jí wú biün zhù dào fǎ zyngzhǎng dà fú d? zhì huì guǎngxíng dà byi zh? shì jia chü bi? rù zh?ngshyng jia ch?u

集无边助道法,增长大福德智慧,广行大悲,知世界差别,入众 生界稠

lín rù rú lái suǒ hang chù suí shùn rú lái jì mia hang chángguün chá rú lái lì wú suǒ wai bù g?ng f? fǎ

林,入如来所行处,随顺如来寂灭行,常观察如来力无所畏,不共佛法,

míng w?i d? yí qia zhǒng yí qia zhì zhì sh?u zhí wai

名为:得一切种一切智智受职位。

f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ rú shì zhì huì rù sh?u zhí dì yǐ jí d? pú sà lí g?u sün mai rù

佛子!菩萨摩诃萨以如是智慧,入受职地已,即得菩萨离垢三昧、入

fǎ jia chü bi? sün mai zhuüng yán dào chǎng sün mai yí qia zhǒng huü guüng sün mai hǎi zàng sün mai hǎi yìn sün

法界差别三昧、庄 严道场三昧、一切种华光三昧、海藏三昧、海印三

mai xū kōng jia guǎng dà sün mai guün yí qia fǎ zì xìng sün mai zh? yí qia zh?ngshyng x?n hang sün mai yí qia

昧、虚空界广大三昧、观一切法自性三昧、知一切众 生心行三昧、一切

f? jiy xiànqián sün mai rú shì dtng bǎi wàn ü syng qí sün mai jiy xiàn zài qián pú sà yú cǐ yí qia sün mai ru?

佛皆现前三昧,如是等百万阿僧祇三昧皆现在前。菩萨于此一切三昧,若

rù ru? qǐ jiy d? shànqiǎo yì shànliǎo zh? yí qia sün mai suǒ zu? chü bi? qí zuì h?u sün mai míng sh?u yí qia

入若起,皆得善巧,亦善了知一切三昧所作差别。其最后三昧名:受一切

zhì shang zhí wai cǐ sün mai xiàn zài qián shí yǒu dà bǎo lián huü hū rán chū shyng qí huü guǎng dà liàngdtng bǎi

智胜职位。此三昧现在前时,有大宝莲华忽然出生。其华广大,量等百

wàn sün qiün dà qiün shì jia yǐ zh?ngmiào bǎo jiàn cu? zhuüng yán chüo gu? yí qia shì jiünjìng jia chū shì shàn gyn zh?

万三千大千世界,以众妙宝间错 庄 严,超过一切世间境界。出世善根之

suǒ shyng qǐ zh? zhū fǎ rú huànxìng zh?nghang suǒ ch?ng h?ngfàngguüngmíng pǔ zhào fǎ jia fyi zhū tiün chù zh?

所生起,知诸法如幻性,众行所成,恒放光明,普照法界,非诸天处之

suǒ n?ng yǒu pí liú lí m? ní bǎo w?i h?ng zhün tán wáng w?i tái mǎ nǎo w?i xū yán fú tán j?n w?i ya qí

所能有。毗琉璃摩尼宝为茎,栴檀王为台,玛瑙为须,阎浮檀金为叶,其

huá cháng yǒu wú liàngguüngmíng zh?ng bǎo w?i zàng bǎo wǎng mí fù shí sün qiün dà qiün shì jia wyi ch?n shù lián huü yǐ

华常有无量 光明,众宝为藏,宝网弥覆,十三千大千世界微尘数莲华以

w?i juàn shǔ

为眷属。

tr shí pú sà zu? cǐ huá zu? shynxiàng dà xiǎozhangxiàngchan kt wú liàng pú sà yǐ w?i juàn shǔ ga

尔时,菩萨坐此华座,身相大小正 相称可,无量菩萨以为眷属,各

zu? qí yú lián huü zh? shàng zhōu zü w?i rào y? y? ga d? bǎi wàn sün mai xiàng dà pú sà yì x?n zhünyǎng

坐其余莲华之上,周匝围绕,一一各得百万三昧,向大菩萨一心瞻仰。

f? zǐ cǐ dà pú sà bìng qí juàn shǔ zu? huü zu? shí suǒ yǒu guüngmíng jí yǐ yán y?n pǔ jiy chōng mǎn shí

佛子!此大菩萨并其眷属,坐华座时,所有光明及以言音,普皆充满十

füng fǎ jia yí qia shì jia xián x? zhand?ng a qù xiū x? gu? tǔ yán jìng t?nghang pú sà mǐ bù lái jí

方法界,一切世界咸悉震动。恶趣休息,国土严净,同行菩萨靡不来集,

r?n tiün y?n yua t?ng shí fü shyng suǒ yǒu zh?ngshyng x? d? ün la yǐ bù s? yì g?ngyǎng zh? jù g?ng yí qia f?

人天音乐同时发声,所有众 生悉得安乐,以不思议供养之具供一切佛,

zhū f? zh?ng huì x? jiy xiǎnxiàn

诸佛众会悉皆显现。

f? zǐ cǐ pú sà zu? bǐ dà lián huü zu? shí yú liǎng zú xià fàng bǎi wàn ü syng zhǐ guüngmíng pǔ zhào

佛子!此菩萨坐彼大莲华座时,于两足下放百万阿僧祇光明,普照

shí füng zhū dà dì yù mia zh?ngshyng kǔ yú liǎng x? lún fàng bǎi wàn ü syng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng zhū chù

十方诸大地狱,灭众 生苦。于两膝轮放百万阿僧祇光明,普照十方诸畜

shyng qù mia zh?ngshyng kǔ yú qí lún zhōngfàng bǎi wàn ü sēng qí guāngmíng pǔ zhào shí fāng yán luó wáng jia

生趣,灭众 生苦。于脐轮中放百万阿僧祇光明,普照十方阎罗王界,

mia zhòngshēng kǔ cóng zuǒ yòu xi? fàng bǎi wàn ā sēng qí guāngmíng pǔ zhào shí füng yí qia r?n qù mia zh?ngshyng

灭众 生苦。从左右胁放百万阿僧祇光明,普照十方一切人趣,灭众 生

kǔ c?ngliǎngshǒuzhōngfàng bǎi wàn ü syng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng yí qia zhū tiün jí ü xiū lu? suǒ yǒu gōng

苦。从两手中放百万阿僧祇光明,普照十方一切诸天,及阿修罗所有宫

diàn c?ngliǎngjiünshàngfàng bǎi wàn ü syng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng yí qia shyng w?n c?ng qí xiàng bai fàng bǎi

殿;从两肩上放百万阿僧祇光明,普照十方一切声闻;从其项背放百

wàn ü syng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng pì zh? f? shyn c?ng qí miàn m?n fàng bǎi wàn ü syng qí guüngmíng pǔ zhào

万阿僧祇光明,普照十方辟支佛身;从其面门放百万阿僧祇光明,普照

shí füng chū shǐ fü x?n nǎi zhì jiǔ dì zhū pú sà shyn c?ngliǎng m?i jiünfàng bǎi wàn ü syng qí guüngmíng pǔ zhào

十方初始发心,乃至九地诸菩萨身。从两眉间放百万阿僧祇光明,普照

shí füngsh?u zhí pú sà lìng m? gōngdiàn x? jiy bù xiàn c?ng qí dǐngshàngfàng bǎi wàn ü syng qí sün qiün dà qiün shì

十方受职菩萨,令魔宫殿悉皆不现。从其顶上放百万阿僧祇三千大千世

jia wyi ch?n shù guüngmíng pǔ zhào shí füng yí qia shì jia zhū f? rú lái dào chǎngzh?ng huì y?u rào shí zü zhù

界微尘数光明,普照十方一切世界,诸佛如来道场 众会,右绕十匝,住

xū kōngzhōng ch?ngguüngmíngwǎng míng chì rán guüngmíng fü qǐ zhǒngzhǒng zhū g?ngyǎng shì gōngyǎng yú f? yú

虚空中,成 光明网,名:炽然光明。发起种 种诸供养事供养于佛,余

zhū pú sà c?ng chū fü x?n nǎi zhì jiǔ dì suǒ yǒu g?ngyǎng ?r bǐ yú cǐ bǎi fan bù jí y? nǎi zhì suàn shù pì yù

诸菩萨从初发心乃至九地所有供养而比于此,百分不及一;乃至算数譬谕

suǒ bù n?ng jí qí guüngmíngwǎng pǔ yú shí füng y? yì rú lái zh?ng huì zh? qián yǔ zh?ngmiàoxiüng huü mán y?

所不能及。其光明网普于十方一一如来众会之前,雨众妙香、华鬘、衣

fu chuáng fün bǎo gài zhū m? ní dtngzhuüng yán zh? jù yǐ w?i g?ngyǎng jiy c?ng chū shì shàn gyn suǒ shyng

服、 幢 幡、宝盖、诸摩尼等 庄 严之具以为供养,皆从出世善根所生,

chüo gu? yí qia shì jiünjìng jia ru? yǒu zh?ngshyngjiàn zh? cǐ zht jiy yú ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí d? bù

超过一切世间境界。若有众 生见知此者,皆于阿耨多罗三藐三菩提得不

tuì zhuǎn

退转。

f? zǐ cǐ dà guüngmíng zu? yú rú shì g?ngyǎng shì bì fù rào shí füng yí qia shì jia y? y? zhū f? dào

佛子!此大光明作于如是供养事毕,复绕十方一切世界一一诸佛道

chǎngzh?ng huì j?ng shí zü yǐ c?ng zhū rú lái zú xià ?r rù tr shí zhū f? jí zhū pú sà zh? mǒu shì

场 众会,经十匝已,从诸如来足下而入。尔时,诸佛及诸菩萨,知某世

jia zhōng mǒu pú sà m? hy sà n?ngxíng rú shì guǎng dà zh? hang dào sh?u zhí wai f? zǐ shì shí shí füng wú

界中,某菩萨摩诃萨能行如是广大之行,到受职位。佛子!是时十方无

liàng wú biün nǎi zhì jiǔ dì zhū pú sà zh?ng jiy lái w?i rào gōngjìngg?ngyǎng yì x?n guün chá zhangguün chá shí

量无边乃至九地诸菩萨众皆来围绕,恭敬供养,一心观察。正观察时,

qí zhū pú sà jí ga hu? d? shí qiün sün mai düng tr zh? shí shí füng suǒ yǒu sh?u zhí pú sà jiy yú j?n güngzhuüng

其诸菩萨即各获得十千三昧。当尔之时,十方所有受职菩萨,皆于金刚 庄

yán yì d? xiàngzh?ng chū dà guüngmíng míngn?nghuài m? yuàn bǎi wàn ü syng qí guüngmíng yǐ w?i juàn shǔ pǔ zhào shí

严臆德相 中出大光明,名能坏魔怨,百万阿僧祇光明以为眷属,普照十

füng xiàn yú wú liàngsh?ntōngbiàn huà zu? shì shì yǐ ?r lái rù cǐ pú sà m? hy sà j?n güngzhuüng yán yì d?

方,现于无量神通变化。作是事已,而来入此菩萨摩诃萨金刚 庄 严臆德

xiàngzh?ng qí guüng rù yǐ lìng cǐ pú sà suǒ yǒu zhì huì shì lì zyngzhǎng gu? bǎi qiün bai

相 中,其光入已,令此菩萨所有智慧、势力增长过百千倍。

tr shí shí füng yí qia zhū f? c?ng m?i jiün chū q?ngjìngguüngmíng míngzyng yì yí qia zhì sh?ntōng wú shù

尔时,十方一切诸佛从眉间出清净光明,名增益一切智神通,无数

guüngmíng yǐ w?i juàn shǔ pǔ zhào shí füng yí qia shì jia y?u rào shí zü shì xiàn rú lái guǎng dà zì zài küi

光明以为眷属,普照十方一切世界。右绕十匝,示现如来广大自在,开

wù wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō zhū pú sà zh?ng zhōubiànzhand?ng yí qia f? chà mia chú yí qia zhū a dào kǔ

悟无量百千亿那由他诸菩萨众,周遍震动一切佛刹,灭除一切诸恶道苦,

yǐn bì yí qia zhū m? gōngdiàn shì yí qia f? d? pú tí chù dào chǎngzh?ng huì zhuüng yán wyi d? rú shì pǔ zhào jìn

隐蔽一切诸魔宫殿,示一切佛得菩提处道场 众会 庄 严威德,如是普照尽

xū kōngbiàn fǎ jia yí qia shì jia yǐ ?r lái zhì cǐ pú sà huì shàngzhōu zü y?u rào shì xiànzhǒngzhǒngzhuüng yán

虚空遍法界一切世界已,而来至此菩萨会上周匝右绕,示现种 种 庄 严

zh? shì xiàn shì shì yǐ c?ng dà pú sà dǐngshàng ?r rù qí juàn shǔ guüngmíng yì ga rù bǐ zhū pú sà dǐng

之事。现是事已,从大菩萨顶上而入,其眷属光明亦各入彼诸菩萨顶。

düng tr zh? shí cǐ pú sà d? xiün suǒ wai d? bǎi wàn sün mai míng w?i yǐ d? sh?u zhí zh? wai rù f? jìng jia jù

当尔之时,此菩萨得先所未得百万三昧,名为已得受职之位入佛境界,具

zú shí lì du? zài f? shù

足十力,堕在佛数。

f? zǐ rú zhuǎn lún shangwáng suǒ shyng tài zǐ mǔ shì zhang h?u shynxiàng jù zú qí zhuǎn lún wánglìng

佛子!如转轮圣王所生太子,母是正后,身相具足。其转轮王令

cǐ tài zǐ zu? bái xiàng bǎo miào j?n zh? zu? zhüng dà wǎng màn jiàn dà chuáng fün rán xiüng sàn huü z?u zhū y?n

此太子坐白象宝妙金之座,张大网幔,建大 幢 幡,然香散花,奏诸音

yua qǔ sì dà hǎi shuǐ zhì j?n píng nai wáng zhí cǐ píngguàn tài zǐ dǐng shì shí jí míng sh?uwáng zhí wai du?

乐,取四大海水置金瓶内,王执此瓶灌太子顶,是时即名:受王职位,堕

zài guàndǐng chà lì wáng shù jí n?ng jù zú xíng shí shàn dào yì d? míng w?i zhuǎn lún shangwáng pú sà sh?u zhí

在灌顶刹利王数,即能具足行十善道,亦得名为:转轮圣王。菩萨受职

yì fù rú shì zhū f? zhì shuǐguàn qí dǐng gù míng w?i sh?u zhí jù zú rú lái shí zhǒng lì gù du? zài f?

亦复如是。诸佛智水灌其顶故,名为受职,具足如来十种力故,堕在佛

shù f? zǐ shì míng pú sà sh?u dà zhì zhí pú sà yǐ cǐ dà zhì zhí gù n?ngxíng wú liàng bǎi qiün wàn

数。佛子!是名:菩萨受大智职。菩萨以此大智职故,能行无量百千万

yì nu? yú tuō nán hang zh? hang zyngzhǎng wú liàng zhì huì gōng d? míng w?i ün zhù fǎ yún dì

亿那由他难行之行,增长无量智慧功德,名为:安住法云地。

f? zǐ pú sà m? hy sà zhù cǐ fǎ yún dì rú shí zh? yù jia jí sa jia jí wú sa jia jí

佛子!菩萨摩诃萨住此法云地,如实知欲界集、色界集、无色界集、

shì jia jí fǎ jia jí yǒu w?i jia jí wú w?i jia jí zh?ngshyng jia jí shí jia jí xū kōng jia jí

世界集、法界集、有为界集、无为界集、众 生界集、识界集、虚空界集、

nia pán jia jí cǐ pú sà rú shí zh? zhū jiàn fán nǎo hang jí zh? shì jia ch?nghuài jí zh? shyng w?n hang jí

涅槃界集。此菩萨如实知诸见烦恼行集、知世界成坏集、知声闻行集、

pì zh? f? hang jí pú sà hang jí rú lái lì wú suǒ wai sa shyn fǎ shyn jí yí qia zhǒng yí qia zhì zhì jí

辟支佛行集、菩萨行集、如来力无所畏色身法身集、一切种一切智智集、

shì d? pú tí zhuǎn fǎ lún jí rù yí qia fǎ fyn bi? ju? dìng zhì jí jǔ yào yán zh? yǐ yí qia zhì zh?

示得菩提转法轮集、入一切法分别决定智集。举要言之,以一切智,知

yí qia jí

一切集。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà yǐ rú shì shàngshàng ju? huì rú shí zh? zh?ngshyng ya huà fán nǎo huà

佛子!此菩萨摩诃萨以如是上 上觉慧,如实知众 生业化、烦恼化、

zhū jiàn huà shì jia huà fǎ jia huà shyng w?n huà pì zh? f? huà pú sà huà rú lái huà yí qia

诸见化、世界化、法界化、声闻化、辟支佛化、菩萨化、如来化、一切

fyn bi? wú fyn bi? huà rú shì dtng jiy rú shí zh? y?u rú shí zh? f? chí fǎ chí syng chí ya chí fán

分别无分别化,如是等皆如实知。又如实知佛持、法持、僧持、业持、烦

nǎo chí shí chí yuàn chí g?ngyǎng chí hang chí ji? chí zhì chí rú shì dtng jiy rú shí zh? y?u rú

恼持、时持、愿持、供养持、行持、劫持、智持,如是等皆如实知。又如

shí zh? zhū f? rú lái rù wyi xì zhì suǒ wai xiū xíng wyi xì zhì mìngzhōng wyi xì zhì sh?ushyng wyi xì zhì

实知诸佛如来入微细智,所谓:修行微细智、命终微细智、受生微细智、

chū jiü wyi xì zhì xiànsh?ntōng wyi xì zhì ch?ngzhang ju? wyi xì zhì zhuǎn fǎ lún wyi xì zhì zhù sh?umìng wyi

出家微细智、现神通微细智、成 正觉微细智、转法轮微细智、住寿命微

xì zhì bō nia pán wyi xì zhì jiào fǎ zhù wyi xì zhì rú shì dtng jiy rú shí zh? y?u rù rú lái mì mì chù

细智、般涅槃微细智、教法住微细智,如是等皆如实知。又入如来秘密处,

suǒ wai shyn mì mì yǔ mì mì x?n mì mì shí fyi shí s? liáng mì mì sh?u pú sà jì mì mì sha

所谓:身秘密、语秘密、心秘密、时非时思量秘密、授菩萨记秘密、摄

zh?ngshyng mì mì zhǒngzhǒngchang mì mì yí qia zh?ngshyng gyn hang chü bi? mì mì ya suǒ zu? mì mì d? pú

众 生秘密、种 种 乘秘密、一切众 生根行差别秘密、业所作秘密、得菩

tí hang mì mì rú shì dtng jiy rú shí zh? y?u zh? zhū f? suǒ yǒu rù ji? zhì suǒ wai y? ji? rù ü syng qí

提行秘密,如是等皆如实知。又知诸佛所有入劫智,所谓:一劫入阿僧祇

ji? ü syng qí ji? rù y? ji? yǒu shù ji? rù wú shù ji? wú shù ji? rù yǒu shù ji? y? niàn rù ji? ji?

劫,阿僧祇劫入一劫、有数劫入无数劫,无数劫入有数劫,一念入劫,劫

rù y? niàn ji? rù fyi ji? fyi ji? rù ji? yǒu f? ji? rù wú f? ji? wú f? ji? rù yǒu f? ji? gu? qù

入一念;劫入非劫,非劫入劫;有佛劫入无佛劫,无佛劫入有佛劫;过去

wai lái ji? rù xiàn zài ji? xiàn zài ji? rù gu? qù wai lái ji? gu? qù ji? rù wai lái ji? wai lái ji? rù gu? qù

未来劫入现在劫,现在劫入过去未来劫;过去劫入未来劫,未来劫入过去

ji? cháng ji? rù duǎn ji? duǎn ji? rù cháng ji? rú shì dtng jiy rú shí zh? y?u zh? rú lái zhū suǒ rù zhì

劫;长劫入短劫,短劫入长劫;如是等皆如实知。又知如来诸所入智,

suǒ wai rù máo dào zhì rù wyi ch?n zhì rù gu? tǔ shynzhang ju? zhì rù zh?ngshyngshynzhang ju? zhì rù zh?ng

所谓:入毛道智、入微尘智、入国土身正觉智、入众 生身正觉智、入众

shyng x?n zhang ju? zhì rù zh?ngshynghangzhang ju? zhì rù suí shùn yí qia chù zhang ju? zhì rù shì xiànbiànhang zhì

生心正觉智、入众 生行正觉智、入随顺一切处正觉智、入示现遍行智、

rù shì xiànshùnhang zhì rù shì xiàn nì hang zhì rù shì xiàn s? yì bù s? yì shì jiünliǎo zh? bù liǎo zh? hang zhì

入示现顺行智、入示现逆行智、入示现思议不思议世间了知不了知行智、

rù shì xiànshyng w?n zhì pì zh? f? zhì pú sà hang rú lái hang zhì

入示现声闻智、辟支佛智、菩萨行如来行智。

f? zǐ yí qia zhū f? suǒ yǒu zhì huì guǎng dà wú liàng cǐ dì pú sà jiy n?ng d? rù

佛子!一切诸佛所有智慧广大无量,此地菩萨皆能得入。

f? zǐ pú sà m? hy sà zhù cǐ dì jí d? pú sà bù s? yì xia tuō wú zhàng ài xia tuō jìng

佛子!菩萨摩诃萨住此地,即得菩萨不思议解脱、无障碍解脱、净

guün chá xia tuō pǔ zhàomíng xia tuō rú lái zàng xia tuō suí shùn wú ài lún xia tuō tōng dá sün shì xia tuō

观察解脱、普照明解脱、如来藏解脱、随顺无碍轮解脱、通达三世解脱、

fǎ jia zàng xia tuō guüngmíng lún xia tuō wú yú jìng jia xia tuō cǐ shí w?i shǒu yǒu wú liàng bǎi qiün ü syng

法界藏解脱、光明轮解脱、无余境界解脱。此十为首,有无量百千阿僧

qí xia tuō m?n jiy yú cǐ dì shí dì zhōng d? rú shì nǎi zhì wú liàng bǎi qiün ü syng qí sün mai m?n wú liàng

祇解脱门,皆于此第十地中得。如是乃至无量百千阿僧祇三昧门,无量

bǎi qiün ü syng qí tu? lu? ní m?n wú liàng bǎi qiün ü syng qí sh?ntōng m?n jiy x? ch?ng jiù

百千阿僧祇陀罗尼门,无量百千阿僧祇神通门皆悉成就。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà tōng dá rú shì zhì huì suí shùn wú liàng pú tí ch?ng jiù shànqiǎoniàn lì

佛子!此菩萨摩诃萨通达如是智慧,随顺无量菩提,成就善巧念力,

shí füng wú liàng zhū f? suǒ yǒu wú liàng dà fǎ míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ yú y? niànqǐng jiy n?ng ün n?ng

十方无量诸佛所有无量大法明、大法照、大法雨,于一念顷皆能安、能

sh?u n?ng sha n?ng chí pì rú suō qi? lu? l?ngwáng suǒ zhù dà yǔ w?i chú dà hǎi yú yí qia chù jiy bù n?ng

受、能摄、能持。譬如娑伽罗龙王所霔大雨,唯除大海,余一切处皆不能

ün bù n?ngsh?u bù n?ng sha bù n?ng chí rú lái mì mì zàng dà fǎ míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ yì

安、不能受、不能摄、不能持;如来秘密藏、大法明、大法照、大法雨亦

fù rú shì w?i chú dì shí dì pú sà yú yí qia zh?ngshyng shyng w?n dú ju? nǎi zhì dì jiǔ dì pú sà

复如是。唯除第十地菩萨,余一切众 生、声闻、独觉乃至第九地菩萨,

jiy bù n?ng ün bù n?ngsh?u bù n?ng sha bù n?ng chí f? zǐ pì rú dà hǎi n?ng ün n?ngsh?u n?ng

皆不能安、不能受、不能摄、不能持。佛子!譬如大海,能安、能受、能

sha n?ng chí y? dà l?ngwáng suǒ zhù dà yǔ ru? ar ru? sün nǎi zhì wú liàng zhū l?ngwáng yǔ yú y? niànjiün

摄、能持一大龙王所霔大雨,若二、若三乃至无量诸龙王雨,于一念间

y? shí zhù xià jiy n?ng ün n?ngsh?u n?ng sha n?ng chí h? yǐ gù yǐ shì wú liàngguǎng dà qì gù

一时霔下,皆能安、能受、能摄、能持。何以故?以是无量 广大器故,

zhù fǎ yún dì pú sà yì fù rú shì n?ng ün n?ngsh?u n?ng sha n?ng chí y? f? fǎ míng fǎ zhào fǎ yǔ

住法云地菩萨亦复如是。能安、能受、能摄、能持一佛法明、法照、法雨,

ru? ar ru? sün nǎi zhì wú liàng yú y? niànqǐng yì shí yǎn shuō x? yì rú shì shì gù cǐ dì míng w?i

若二、若三、乃至无量,于一念顷一时演说,悉亦如是。是故此地名为

fǎ yún

法云。

xia tuō yua pú sà yán f? zǐ cǐ dì pú sà yú y? niànjiünn?ng yú jǐ rú lái suǒ ün sh?u sha chí dà fǎ

解脱月菩萨言:佛子!此地菩萨于一念间能于几如来所安受摄持大法

míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ

明、大法照、大法雨?

j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ bù kt yǐ suàn shù n?ng zh? wǒ düng w?i rǔ shuō qí pì yù f? zǐ

金刚藏菩萨言:佛子!不可以算数能知。我当为汝说其譬谕。佛子!

pì rú shí füng ga yǒu shí bù kt shuō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? chà wyi ch?n shù shì jia qí shì jia zhōng y? y?

譬如十方,各有十不可说百千亿那由他佛刹微尘数世界,其世界中一一

zh?ngshyng jiy d? w?n chí tu? lu? ní w?i f? shì zht shyng w?n zh?ngzhōng duō w?n dì y? rú j?n günglián huü shàng

众 生皆得闻持陀罗尼,为佛侍者。声闻众 中多闻第一,如金刚莲华上

f? suǒ dà shang bǐ qiū rán y? zh?ngshyng suǒ sh?u zh? fǎ yú bù ch?ngsh?u f? zǐ yú rǔ yì yún h? cǐ

佛所大胜比丘,然一众 生所受之法,余不重受。佛子!于汝意云何?此

zhū zh?ngshyng suǒ sh?u zh? fǎ w?i yǒu liàng yy w?i wú liàng yy

诸众 生所受之法为有量耶?为无量耶?

xia tuō yua pú sà yán qí shù shan duō wú liàng wú biün

解脱月菩萨言:其数甚多,无量无边。

j?n güngcáng pú sà yán f? zǐ wǒ w?i rǔ shuō lìng rǔ d? jit f? zǐ cǐ fǎ yún dì pú sà

金刚藏菩萨言:佛子!我为汝说,令汝得解。佛子!此法云地菩萨,

yú y? f? suǒ y? niàn zh? qǐng suǒ ün suǒ sh?u suǒ sha suǒ chí dà fǎ míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ

于一佛所一念之顷,所安、所受、所摄、所持大法明、大法照、大法雨,

sün shì fǎ zàng qián tr suǒ shì jia yí qia zh?ngshyng suǒ w?n chí fǎ yú cǐ bǎi fyn bù jí y? nǎi zhì pì yù

三世法藏。前尔所世界一切众 生所闻持法,于此百分不及一,乃至譬谕

yì bù n?ng jí rú y? f? suǒ rú shì shí füng rú qián suǒ shuō tr suǒ shì jia wyi ch?n shù f? fù gu? cǐ shù

亦不能及。如一佛所,如是十方如前所说,尔所世界微尘数佛复过此数,

wú liàng wú biün yú bǐ y? y? zhū rú lái suǒ suǒ yǒu fǎ míng fǎ zhào fǎ yǔ sün shì fǎ zàng jiy

无量无边,于彼一一诸如来所,所有法明、法照、法雨、三世法藏,皆

n?ng ün n?ngsh?u n?ng sha n?ng chí shì gù cǐ dì míng w?i fǎ yún f? zǐ cǐ dì pú sà yǐ zì yuàn

能安、能受、能摄、能持,是故此地名为:法云。佛子!此地菩萨以自愿

lì qǐ dà byi yún zhan dà fǎ l?i tōngmíng wú wai yǐ w?i diànguüng fú d? zhì huì ?r w?i mì yún xiàn

力,起大悲云,震大法雷,通明无畏以为电光,福德智慧而为密云,现

zhǒngzhǒngshyn zhōuxuánwǎng fǎn yú y? niànqǐng pǔ biàn shí füng bǎi qiün yì nu? yú tuō shì jia wyi ch?n shù gu? tǔ

种 种身,周旋往返,于一念顷普遍十方百千亿那由他世界微尘数国土,

yǎn shuō dà fǎ cu? fú m? yuàn fù gu? cǐ shù yú wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō shì jia wyi ch?n shù gu? tǔ

演说大法,摧伏魔怨;复过此数。于无量百千亿那由他世界微尘数国土,

suí zhū zh?ngshyng x?n zh? suǒ la zhù gün lù yǔ mia chú yí qia zh?ng hu? ch?n yàn shì gù cǐ dì míng w?i fǎ yún

随诸众 生心之所乐,霔甘露雨,灭除一切众惑尘焰;是故此地名为法云。

f? zǐ cǐ dì pú sà yú y? shì jia c?ng dōu shuàitiün xià nǎi zhì nia pán suí suǒ yìng dù zh?ngshyng x?n ?r xiàn

佛子!此地菩萨于一世界从兜率天下,乃至涅槃,随所应度众 生心而现

f? shì ru? ar ru? sün nǎi zhì rú shàng wyi ch?n shù gu? tǔ fù gu? yú cǐ nǎi zhì wú liàng bǎi qiün yì

佛事;若二、若三,乃至如上微尘数国土,复过于此。乃至无量百千亿

nu? yú tuō shì jia wyi ch?n shù gu? tǔ jiy yì rú shì shì gù cǐ dì míng w?i fǎ yún

那由他世界微尘数国土,皆亦如是。是故此地名为法云。

f? zǐ cǐ dì pú sà zhì huì míng dá sh?ntōng zì zài suí qí x?n niàn n?ng yǐ xiá shì jia zu? guǎng

佛子!此地菩萨智慧明达,神通自在,随其心念,能以狭世界作广

shì jia guǎng shì jia zu? xiá shì jia g?u shì jia zu? jìng shì jia jìng shì jia zu? g?u shì jia luàn zhù cì

世界,广世界作狭世界;垢世界作净世界,净世界作垢世界;乱住、次

zhù dǎo zhù zhang zhù rú shì wú liàng yí qia shì jia jiy n?ng hù zu? hu? suí x?n niàn yú y? ch?nzhōng

住、倒住、正住,如是无量一切世界;皆能互作。或随心念,于一尘中

zhì y? shì jia xū mí lú dtng yí qia shünchuün ch?nxiàng rú gù shì jia bù jiǎn hu? fù yú y? wyi ch?n zh? zhōng

置一世界须弥卢等一切山川,尘相如故,世界不减。或复于一微尘之中

zhì ar zhì sün nǎi zhì bù kt shuō shì jia xū mí lú dtng yí qia shünchuün ?r bǐ wyi ch?n tǐ xiàng rú btn

置二、置三、乃至不可说世界须弥卢等一切山川,而彼微尘体相如本,

yú zhōng shì jia x? d? míngxiàn hu? suí x?n niàn yú y? shì jia zhōng shì xiàn ar shì jia zhuüng yán nǎi zhì bù kt

于中世界悉得明现。或随心念,于一世界中示现二世界 庄 严,乃至不可

shuō shì jia zhuüng yán hu? yú y? shì jia zhuüng yán zhōng shì xiàn ar shì jia nǎi zhì bù kt shuō shì jia hu? suí

说世界 庄 严;或于一世界 庄 严中示现二世界,乃至不可说世界。或随

x?n niàn yǐ bù kt shuō shì jia zhōngzh?ngshyng zhì y? shì jia hu? suí x?n niàn yǐ y? shì jia zhōngzh?ngshyng zhì

心念,以不可说世界中 众 生置一世界;或随心念,以一世界中 众 生置

bù kt shuō shì jia ?r yú zh?ngshyng wú suǒ ráo hài hu? suí x?n niàn yú y? máo kǒng shì xiàn yí qia f? jìng jia

不可说世界,而于众 生无所娆害。或随心念,于一毛孔示现一切佛境界

zhuüng yán zh? shì

庄 严之事;

hu? suí x?n niàn yú y? niànzhōng shì xiàn bù kt shuō shì jia wyi ch?n shù shyn y? yì shyn shì xiàn rú shì wyi

或随心念,于一念中示现不可说世界微尘数身,一一身示现如是微

ch?n shù shǒu y? yì shǒu ga zhí h?ng h? shü shù huü lián xiüng qia mán gài chuáng fün zhōubiàn shí füng g?ng

尘数手,一一手各执恒河沙数华奁、香箧、鬘盖、幢 幡,周遍十方,供

yǎng yú f? y? yì shyn fù shì xiàn tr xǔ wyi ch?n shù t?u y? yì t?u fù xiàn tr xǔ wyi ch?n shù sh? yú niànniàn

养于佛;一一身复示现尔许微尘数头;一一头复现尔许微尘数舌,于念念

zhōng zhōubiàn shí füng tàn f? gōng d? hu? suí x?n niàn yú y? niànjiün pǔ biàn shí füng shì ch?ngzhang ju? nǎi

中,周遍十方,叹佛功德。或随心念,于一念间普遍十方,示成 正觉乃

zhì nia pán jí yǐ gu? tǔ zhuüng yán zh? shì hu? xiàn qí shyn pǔ biàn sün shì ?r yú shynzhōng yǒu wú liàng zhū

至涅槃,及以国土 庄 严之事。或现其身,普遍三世,而于身中有无量诸

f? jí f? gu? tǔ zhuüng yán zh? shì shì jia ch?nghuài mǐ bù jiy xiàn hu? yú zì shyn y? máo kǒngzhōng chū yí qia

佛及佛国土 庄 严之事,世界成坏靡不皆现。或于自身一毛孔中出一切

fyng ?r yú zh?ngshyng wú suǒ nǎo hài hu? suí x?n niàn yǐ wú biün shì jia w?i y? dà hǎi cǐ hǎi shuǐzhōngxiàn

风,而于众 生无所恼害。或随心念,以无边世界为一大海,此海水中现

dà lián huü guüngmíng yán hǎo biàn fù wú liàng wú biün shì jia yú zhōng shì xiàn dà pú tí shù zhuüng yán zh? shì

大莲华,光明严好,遍覆无量无边世界,于中示现大菩提树 庄 严之事,

nǎi zhì shì ch?ng yí qia zhǒng zhì hu? yú qí shynxiàn shí füng shì jia yí qia guüngmíng m? ní bǎo zhū rì yua x?ng

乃至示成一切种智;或于其身现十方世界一切光明,摩尼宝珠、日月星

xiù yún diàndtngguüng mǐ bù jiy xiàn hu? yǐ kǒu xū qì n?ngd?ng shí füng wú liàng shì jia ?r bù lìngzh?ngshyng

宿、云电等光靡不皆现;或以口嘘气,能动十方无量世界,而不令众 生

yǒu j?ng bù xiǎng hu? xiàn shí füngfyng züi huǒ züi jí yǐ shuǐ züi hu? suí zh?ngshyng x?n zh? suǒ la shì xiàn

有惊怖想。或现十方风灾、火灾、及以水灾;或随众 生心之所乐,示现

sa shynzhuüng yán jù zú hu? yú zì shyn shì xiàn f? shyn hu? yú f? shyn ?r xiàn zì shyn hu? yú f? shynxiàn jǐ

色身 庄 严具足。或于自身示现佛身,或于佛身而现自身;或于佛身现己

gu? tǔ hu? yú jǐ gu? tǔ ?r xiàn f? shyn f? zǐ cǐ fǎ yún dì pú sà n?ngxiàn rú shì jí yú wú liàng bǎi

国土,或于己国土而现佛身。佛子!此法云地菩萨能现如是及余无量百

qiün yì nu? yú tuō zì zài sh?n lì

千亿那由他自在神力。

tr shí huì zhōng zhū pú sà jí tiün l?ng ya chü qián tà p? ü xiū lu? hù shì sì wáng

尔时,会中诸菩萨及天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、护世四王、

shì tí huán y?n fàn tiün jìng jū m? x? shǒu lu? zhū tiün zǐ dtng xián zu? shì niàn ru? pú sà sh?ntōng zhì lì

释提桓因、梵天、净居、摩醯首罗诸天子等,咸作是念:若菩萨神通智力

n?ng rú shì zht f? fù yún h? tr shí xia tuō yua pú sà zh? zhū zh?ng huì x?n zh? suǒ niàn bái j?n güngzàng

能如是者,佛复云何?尔时,解脱月菩萨知诸众会心之所念,白金刚藏

pú sà yán f? zǐ j?n cǐ dà zh?ng w?n qí pú sà sh?ntōng zhì lì du? zài yí wǎng shàn züi r?n zht w?i

菩萨言:佛子!今此大众闻其菩萨神通智力,堕在疑网。善哉仁者!为

duàn bǐ yí düngshǎo shì xiàn pú sà sh?n lì zhuüng yán zh? shì

断彼疑,当少示现菩萨神力 庄 严之事。

shí j?n güngzàng pú sà jí rù yí qia f? gu? tǔ tǐ xìng sün mai rù cǐ sün mai shí zhū pú sà jí yí

时,金刚藏菩萨即入一切佛国土体性三昧。入此三昧时,诸菩萨及一

qia dà zh?ng jiy zì jiànshyn zài j?n güngzàng pú sà shyn nai yú zhōng x? jiàn sün qiün dà qiün shì jia suǒ yǒu zhǒngzhǒng

切大众,皆自见身在金刚藏菩萨身内,于中悉见三千大千世界所有种 种

zhuüng yán zh? shì j?ng yú yì ji? shuō bù n?ng jìn y?u yú qí zhōngjiàn pú tí shù qí shynzhōu w?i shí wàn sün

庄 严之事,经于亿劫,说不能尽。又于其中见菩提树,其身周围十万三

qiün dà qiün shì jia güo bǎi wàn sün qiün dà qiün shì jia zh? ya suǒ y?n yì fù rú shì chyng shù xíngliàng

千大千世界,高百万三千大千世界,枝叶所荫,亦复如是。称树形量,

yǒu sh? zǐ zu? zu? shàng yǒu f? hào yí qia zhì tōngwáng yí qia dà zh?ng x? jiàn qí f? zu? pú tí shù xià

有师子座,座上有佛,号:一切智通王。一切大众悉见其佛坐菩提树下

sh? zǐ zu? shàng zhǒngzhǒng zhū xiàng yǐ w?i zhuüng yán jiǎ shǐ yì ji? shuō bù n?ng jìn j?n güngzàng pú sà shì xiàn

师子座上,种 种诸相以为 庄 严,假使亿劫说不能尽。金刚藏菩萨示现

rú shì dà sh?n lì yǐ hái lìngzh?ng huì ga zài btn chù shí zhū dà zh?ng d? wai c?ng yǒu shyng qí ta xiǎng

如是大神力已,还令众会各在本处。时,诸大众得未曾有,生奇特想,

m? rán ?r zhù xiàng j?n güngzàng yì x?n zhünyǎng

默然而住,向金刚藏一心瞻仰。

tr shí xia tuō yua pú sà bái j?n güngzàng pú sà yán f? zǐ j?n cǐ sün mai shan w?i x? yǒu yǒu dà

尔时,解脱月菩萨白金刚藏菩萨言:佛子!今此三昧甚为希有,有大

shì lì qí míng h? dtng

势力,其名何等?

j?n güngzàng yán cǐ sün mai míng yí qia f? gu? tǔ tǐ xìng

金刚藏言:此三昧名:一切佛国土体性。

y?u wan cǐ sün mai jìng jia yún h?

又问:此三昧境界云何?

dü yán f? zǐ ru? pú sà xiū cǐ sün mai suí x?n suǒ niàn n?ng yú shynzhōngxiành?ng h? shü shì jia

答言:佛子!若菩萨修此三昧,随心所念,能于身中现恒河沙世界

wyi ch?n shù f? chà fù gu? cǐ shù wú liàng wú biün f? zǐ pú sà zhù fǎ yún dì d? rú shì dtng wú liàng

微尘数佛刹,复过此数无量无边。佛子!菩萨住法云地,得如是等无量

bǎi qiün zhū dà sün mai gù cǐ pú sà shyn shyn ya bù kt ca zh? yǔ yǔ ya yì yì ya sh?ntōng

百千诸大三昧,故此菩萨身、身业不可测知,语、语业,意、意业,神通

zì zài guün chá sün shì sün mai jìng jia zhì huì jìng jia y?u xì yí qia zhū xia tuō m?n biàn huà suǒ zu? sh?n

自在。观察三世三昧境界、智慧境界,游戏一切诸解脱门。变化所作、神

lì suǒ zu? guüngmíng suǒ zu? l?a shuō nǎi zhì jǔ zú xià zú rú shì yí qia zhū yǒu suǒ zu? nǎi zhì fǎ

力所作、光明所作,略说乃至举足、下足,如是一切诸有所作,乃至法

wáng zǐ zhù shàn huì dì pú sà jiy bù n?ng zh? f? zǐ cǐ fǎ yún dì pú sà suǒ yǒu jìng jia l?a shuō rú shì

王子住善慧地菩萨皆不能知。佛子!此法云地菩萨所有境界,略说如是,

ru? guǎngshuō zht jiǎ shǐ wú liàng bǎi qiün ü syng qí ji? yì bù n?ng jìn

若广说者,假使无量百千阿僧祇劫,亦不能尽。

xia tuō yua pú sà yán f? zǐ ru? pú sà sh?ntōngjìng jia rú shì f? sh?ntōng lì qí fù yún h?

解脱月菩萨言:佛子!若菩萨神通境界如是,佛神通力其复云何?

j?n güngzàng yán f? zǐ pì rú yǒu r?n yú sì tiün xià qǔ yí kuài tǔ ?r zu? shì yán w?i wú biün shì

金刚藏言:佛子!譬如有人,于四天下取一块土而作是言:为无边世

jia dà dì tǔ duō wai cǐ tǔ duō wǒ guün rǔ wan yì fù rú shì rú lái zhì huì wú biün wú dtng yún h? ?r

界大地土多,为此土多?我观汝问亦复如是。如来智慧无边无等,云何而

yǔ pú sà bǐ liáng fù cì f? zǐ rú sì tiün xià qǔ shǎo xǔ tǔ yú zht wú liàng cǐ fǎ yún dì sh?n

与菩萨比量?复次,佛子!如四天下取少许土,余者无量。此法云地神

tōng zhì huì yú wú liàng ji? dàn shuōshǎo fyn kuàng rú lái dì f? zǐ wǒ j?n w?i rǔ yǐn shì w?i zhang lìng

通智慧,于无量劫但说少分,况如来地!佛子!我今为汝引事为证,令

rǔ d? zh? rú lái jìng jia f? zǐ jiǎ shǐ shí füng y? y? füng ga yǒu wú biün shì jia wyi ch?n shù zhū f? gu? tǔ

汝得知如来境界。佛子!假使十方,一一方各有无边世界微尘数诸佛国土,

y? y? gu? tǔ d? rú shì dì pú sà chōng mǎn rú gün zha zhú wti dào má c?ng lín bǐ zhū pú sà yú

一一国土得如是地菩萨充满,如甘蔗、竹苇、稻麻、丛林,彼诸菩萨于

bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? xiū pú sà hang suǒ shyng zhì huì bǐ yì rú lái zhì huì jìng jia bǎi fan bù jí y?

百千亿那由他劫,修菩萨行所生智慧,比一如来智慧境界,百分不及一,

nǎi zhì yōu bō ní shü tu? fan yì bù n?ng jí

乃至优波尼沙陀分,亦不能及。

f? zǐ cǐ pú sà zhù rú shì zhì huì bù yì rú lái shyn yǔ yì ya bù sht pú sà zhū sün mai

佛子!此菩萨住如是智慧,不异如来身、语、意业,不舍菩萨诸三昧

lì yú wú shù ji? ch?ng shì g?ngyǎng yí qia zhū f? y? y? ji? zhōng yǐ yí qia zhǒngg?ngyǎng zh? jù ?r w?i g?ng

力,于无数劫承事供养一切诸佛。一一劫中以一切种供养之具而为供

yǎng yí qia zhū f? sh?n lì suǒ jiü zhì huì guüngmíngzhuǎngangzyngshang yú fǎ jia zhōng suǒ yǒu wan nàn shàn w?i

养。一切诸佛神力所加,智慧光明转更增胜。于法界中,所有问难善为

jit shì bǎi qiün yì ji? wú n?ng qū zht f? zǐ pì rú j?n sh? yǐ shàngmiàozhyn j?n zu? yán shyn jù dà m?

解释,百千亿劫无能屈者。佛子!譬如金师以上妙真金作严身具,大摩

ní bǎo tián ca qí jiün zì zài tiünwángshyn zì fú dài qí yú tiün r?n zhuüng yán zh? jù suǒ bù n?ng jí cǐ dì

尼宝钿厕其间,自在天王身自服戴,其余天人 庄 严之具所不能及。此地

pú sà yì fù rú shì shǐ c?ng chū dì nǎi zhì jiǔ dì yí qia pú sà suǒ yǒu zhì hang jiy bù n?ng jí cǐ dì pú

菩萨亦复如是,始从初地乃至九地,一切菩萨所有智行皆不能及。此地菩

sà zhì huì guüngmíng n?nglìngzh?ngshyng nǎi zhì rù yú yí qia zhì zhì yú zhì guüngmíng wú n?ng rú shì f? zǐ

萨智慧光明,能令众 生乃至入于一切智智,余智光明无能如是。佛子!

pì rú m? x? shǒu lu? tiünwángguüngmíng n?nglìngzh?ngshyngshyn x?n q?ngliáng yí qia guüngmíng suǒ bù n?ng jí cǐ

譬如摩醯首罗天王光明,能令众 生身心清凉,一切光明所不能及。此

dì pú sà zhì huì guüngmíng yì fù rú shì n?nglìngzh?ngshyng jiy d? q?ngliáng nǎi zhì zhù yú yí qia zhì zhì yí

地菩萨智慧光明亦复如是,能令众 生皆得清凉,乃至住于一切智智,一

qia shyng w?n pì zh? f? nǎi zhì dì jiǔ dì pú sà zhì huì guüngmíng x? bù n?ng jí f? zǐ cǐ pú sà m? hy

切声闻辟支佛,乃至第九地菩萨智慧光明悉不能及。佛子!此菩萨摩诃

sà yǐ n?ng ün zhù rú shì zhì huì zhū f? shì zūn fù gang w?i shuō sün shì zhì fǎ jia chü bi? zhì biàn yí qia

萨。已能安住如是智慧,诸佛世尊复更为说三世智,法界差别智、遍一切

shì jia zhì zhào yí qia shì jia zhì cí niàn yí qia zh?ngshyng zhì jǔ yào yán zh? nǎi zhì w?i shuō d? yí qia

世界智、照一切世界智、慈念一切众 生智,举要言之,乃至为说得一切

zhì zhì cǐ pú sà shí bō lu? mì zhōng zhì bō lu? mì zuì w?i zyngshàng yú bō lu? mì fyi bù xiū xíng

智智。此菩萨,十波罗蜜中,智波罗蜜最为增上;余波罗蜜非不修行。

f? zǐ shì míng l?a shuō pú sà m? hy sà dì shí fǎ yún dì ru? guǎngshuō zht jiǎ shǐ wú liàng ü

佛子!是名略说:菩萨摩诃萨第十法云地。若广说者,假使无量阿

syng qí ji? yì bù n?ng jìn f? zǐ pú sà zhù cǐ dì duō zu? m? x? shǒu lu? tiünwáng yú fǎ zì zài n?ng

僧祇劫亦不能尽。佛子!菩萨住此地,多作摩醯首罗天王,于法自在,能

sh?uzh?ngshyng shyng w?n dú ju? yí qia pú sà bō lu? mì hang yú fǎ jia zhōng suǒ yǒu wan nán wú n?ng qū zht

授众 生、声闻、独觉一切菩萨波罗蜜行。于法界中,所有问难无能屈者,

bù sh? ài yǔ lì hangt?ng shì rú shì yí qia zhū suǒ zu? ya jiy bù lí niàn f? nǎi zhì bù lí niàn jù zú yí qia

布施爱语利行同事。如是一切诸所作业皆不离念佛,乃至不离念具足一切

zhǒng yí qia zhì zhì fù zu? shì niàn wǒ düng yú yí qia zh?ngshyng w?i shǒu w?i shang nǎi zhì w?i yí qia zhì

种、一切智智。复作是念:我当于一切众 生为首,为胜,乃至为一切智

zhì y? zhǐ zht ru? qín jiü j?ng jìn yú y? qǐng d? shí bù kt shuō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? chà wyi ch?n shù

智依止者。若勤加精进,于一念顷,得十不可说百千亿那由他佛刹微尘数

sün mai nǎi zhì shì xiàn tr suǒ wyi ch?n shù pú sà yǐ w?i juàn shǔ ru? yǐ pú sà shū shangyuàn lì zì zài shì xiàn

三昧,乃至示现尔所微尘数菩萨以为眷属。若以菩萨殊胜愿力自在示现,

gu? yú cǐ shù suǒ wai ru? xiū xíng ru? zhuüng yán ru? xìn jit ru? suǒ zu? ru? shyn ru? yǔ ru? guüng

过于此数,所谓:若修行、若 庄 严、若信解、若所作、若身若语、若光

míng ru? zhū gyn ru? sh?nbiàn ru? y?n shyng ru? hang chù nǎi zhì bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng shù zh?

明、若诸根、若神变、若音声、若行处,乃至百千亿那由他劫不能数知。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà shí dì hangxiàng cì dì xiànqián z? n?ng qù rù yí qia zhì zhì pì rú

佛子!此菩萨摩诃萨十地行相次第现前,则能趣入一切智智。譬如

ü n?u dá chí chū sì dà h? qí h? liú zhù biàn yán fú tí jì wú jìn ji? fù gangzyngzhǎng nǎi zhì rù

阿耨达池出四大河,其河流注遍阎浮提,既无尽竭,复更增长,乃至入

hǎi lìng qí chōng mǎn

海,令其充满。

f? zǐ pú sà yì tr c?ng pú tí x?n liú chū shàn gyn dà yuàn zh? shuǐ yǐ sì sha fǎ chōng mǎn zh?ngshyng

佛子!菩萨亦尔。从菩提心流出善根大愿之水,以四摄法充满众 生,

wú yǒu qi?ng jìn fù gangzyngzhǎng nǎi zhì rù yú yí qia zhì hǎi lìng qí chōng mǎn f? zǐ pú sà shí dì

无有穷尽,复更增长,乃至入于一切智海,令其充满。佛子!菩萨十地,

y?n f? zhì gù ?r yǒu chü bi? rú y?n dà dì yǒu shí shünwáng h? dtng w?i shí suǒ wai xut shünwáng xiüng

因佛智故而有差别。如因大地有十山王。何等为十?所谓:雪山王、香

shünwáng pí tu? lí shünwáng sh?nxiünshünwáng y?u qián tu? shünwáng mǎ tr shünwáng ní mín tu? lu? shünwáng

山王、鞞陀梨山王、神仙山王、由乾陀山王、马耳山王、尼民陀罗山王、

zhu? ji? lu? shünwáng jì dū m? dǐ shünwáng xū mí lú shünwáng f? zǐ rú xut shünwáng yí qia yào cǎo xián

斫羯罗山王、计都末底山王、须弥卢山王。佛子!如雪山王,一切药草咸

zài qí zhōng qǔ bù kt jìn pú sà suǒ zhù huün xǐ dì yì fù rú shì yí qia shì jiünj?ng shū jì yì

在其中,取不可尽;菩萨所住欢喜地亦复如是,一切世间经书、技艺、

w?n s?ng zh?u shù xián zài qí zhōng shuō bù kt jìn f? zǐ rú xiüngshünwáng yí qia zhū xiüngxián jí qí zhōng

文颂、咒术咸在其中,说不可尽。佛子!如香山王,一切诸香咸集其中,

qǔ bù kt jìn pú sà suǒ zhù lí g?u dì yì fù rú shì yí qia pú sà jia hang wyi yí xián zài qí zhōng

取不可尽;菩萨所住离垢地亦复如是,一切菩萨戒行、威仪咸在其中,

shuō bù kt jìn f? zǐ rú pí tu? lí shünwáng chún bǎo suǒ ch?ng yí qia zh?ng bǎo xián zài qí zhōng qǔ

说不可尽。佛子!如鞞陀梨山王,纯宝所成,一切众宝,咸在其中,取

bù kt jìn pú sà suǒ zhù fü guüng dì yì fù rú shì yí qia shì jiünchándìngsh?ntōng xia tuō sün mai sün

不可尽;菩萨所住发光地亦复如是,一切世间禅定神通,解脱三昧,三

m? bō dǐ xián zài qí zhōng shuō bù kt jìn f? zǐ rú sh?nxiünshünwáng chún bǎo suǒ ch?ng wǔ tōngsh?nxiün

摩钵底,咸在其中,说不可尽。佛子!如神仙山王,纯宝所成五通神仙

xián zhù qí zhōng wú yǒu qi?ng jìn pú sà suǒ zhù yàn huì dì yì fù rú shì yí qia dào zhōng shū shang zhì huì xián

咸住其中,无有穷尽;菩萨所住焰慧地亦复如是,一切道中殊胜智慧咸

zài qí zhōng shuō bù kt jìn f? zǐ rú y?u qián tu? lu? shünwáng chún bǎo suǒ ch?ng ya chü dà sh?nxián zhù qí

在其中,说不可尽。佛子!如由乾陀罗山王,纯宝所成夜叉大神咸住其

zhōng wú yǒu qi?ng jìn pú sà suǒ zhù nán shang dì yì fù rú shì yí qia zì zài rú yì sh?ntōngxián zài qí zhōng

中,无有穷尽;菩萨所住难胜地亦复如是,一切自在如意神通咸在其中,

shuō bù kt jìn f? zǐ rú mǎ tr shünwáng chún bǎo suǒ ch?ng yí qia zhū guǒ xián zài qí zhōng qǔ bù kt

说不可尽。佛子!如马耳山王,纯宝所成,一切诸果咸在其中,取不可

jìn pú sà suǒ zhù xiànqián dì yì fù rú shì rù yuán qǐ lǐ shyng w?n guǒ zhang xián zài qí zhōng shuō bù

尽;菩萨所住现前地亦复如是,入缘起理,声闻果证,咸在其中,说不

kt jìn rú ní mín tu? lu? shünwáng chún bǎo suǒ ch?ng dà lì l?ngsh?nxián zhù qí zhōng wú yǒu qi?ng jìn pú

可尽。如尼民陀罗山王,纯宝所成,大力龙神咸住其中,无有穷尽;菩

sà suǒ zhù yuǎnxíng dì yì fù rú shì füngbiàn zhì huì dú ju? guǒ zhangxián zài qí zhōng shuō bù kt jìn rú

萨所住远行地亦复如是,方便智慧,独觉果证咸在其中,说不可尽。如

zhu? ji? lu? shünwáng chún bǎo suǒ ch?ng zhū zì zài zh?ngxián zhù qí zhōng wú yǒu qi?ng jìn pú sà suǒ zhù bù d?ng

斫羯罗山王,纯宝所成,诸自在众咸住其中,无有穷尽;菩萨所住不动

dì yì fù rú shì yí qia pú sà zì zài hang chü bi? shì jia xián zài qí zhōng shuō bù kt jìn rú jì dū shün

地亦复如是,一切菩萨自在行差别世界咸在其中,说不可尽。如计都山

wáng chún bǎo suǒ ch?ng dà wyi d? ü xiū lu? wángxián zhù qí zhōng wú yǒu qi?ng jìn pú sà suǒ zhù shàn huì dì

王,纯宝所成,大威德阿修罗王咸住其中,无有穷尽;菩萨所住善慧地

yì fù rú shì yí qia shì jiünshyng mia zhì d? xián zài qí zhōng shuō bù kt jìn rú xū mí lú shünwáng chún

亦复如是,一切世间生灭智得咸在其中,说不可尽。如须弥卢山王,纯

bǎo suǒ ch?ng dà wyi d? zhū tiünxián zhù qí zhōng wú yǒu qi?ng jìn pú sà suǒ zhù fǎ yún dì yì fù rú shì

宝所成,大威德诸天咸住其中,无有穷尽;菩萨所住法云地亦复如是,

rú lái lì wú wai bù g?ng fǎ yí qia f? shì xián zài qí zhōng wan dá xuünshuō bù kt qi?ng jìn f? zǐ

如来力无畏、不共法、一切佛事咸在其中,问答宣说不可穷尽。佛子!

cǐ shí bǎo shünwángt?ng zài dà hǎi chü bi? d? míng pú sà shí dì yì fù rú shì t?ng zài yí qia zhì zhōng chü

此十宝山王同在大海差别得名;菩萨十地亦复如是,同在一切智中,差

bi? d? míng

别得名。

f? zǐ pì rú dà hǎi yǐ shí zhǒngxiàng d? dà hǎi míng bù kt yí du? h? dtng w?i shí y? cì

佛子!譬如大海,以十种 相得大海名,不可移夺。何等为十?一次

dì jiànshyn ar bù sh?u sǐ sh? sün yú shuǐ rù zhōng jiy sh? btn míng sì pǔ t?ng yí wai wǔ wú liàngzhyn

第渐深,二不受死尸,三、余水入中皆失本名,四普同一味,五无量珍

bǎo liù wú n?ng zhì dǐ q? guǎng dà wú liàng bü dà shyn suǒ jū jiǔ cháo bú gu? xiàn shí pǔ sh?u

宝,六、无能至底,七广大无量,八大身所居,九潮不过限,十,普受

dà yǔ wú yǒu yíng yì pú sà hang yì fù rú shì yǐ shí xiüng gù míng pú sà hang bù kt yí du?

大雨,无有盈溢。菩萨行亦复如是,以十相故,名菩萨行,不可移夺。

h? dtng w?i shí suǒ wai huün xǐ dì chū shyng dà yuànjiàn cì shyn gù lí g?u dì bù sh?u yí qia p? jia sh?

何等为十?所谓欢喜地,出生大愿渐次深故;离垢地,不受一切破戒尸

gù fü guüng dì sht lí shì jiün jiǎ míng zì gù yàn huì dì yǔ f? gōng d? t?ng yí wai gù nán shang dì

故;发光地,舍离世间假名字故;焰慧地,与佛功德同一味故;难胜地,

chū shyng wú liàngfüngbiànsh?ntōng shì jiün suǒ zu? zh?ngzhyn bǎo gù xiànqián dì guün chá yuánshyngshanshyn lǐ gù

出生无量方便神通,世间所作,众珍宝故;现前地,观察缘生甚深理故;

yuǎnhang dì guǎng dà ju? huì shànguün chá gù bù d?ng dì shì xiànguǎng dà zhuüng yán shì gù shàn huì dì d?

远行地,广大觉慧善观察故;不动地,示现广大 庄 严事故;善慧地,得

shyn xia tuō hang yú shì jiün rú shí ?r zh? bù gu? xiàn gù fǎ yún dì n?ngsh?u yí qia zhū f? rú lái dà fǎ míng

深解脱行于世间如实而知不过限故;法云地,能受一切诸佛如来大法明

yǔ wú yàn zú gù

雨,无厌足故。

f? zǐ pì rú dà m? ní zhū yǒu shí zhǒngxìng chū gu? zh?ng bǎo h? dtng w?i shí y? zht c?ng dà hǎi

佛子!譬如大摩尼珠有十种性,出过众宝。何等为十?一者从大海

chū ar zht qiǎojiàng zhì lǐ sün zht yuán mǎn wú quy sì zht q?ngjìng lí g?u wǔ zht nai wài míng cha liù

出,二者巧匠治理,三者圆满无缺,四者清净离垢,五者内外明彻,六

zht shànqiǎozuànchuün q? zht guàn yǐ bǎo lǔ bü zht zhì zài liú lí güo chuáng zh? shàng jiǔ zht pǔ fàng yí qia zhǒng

者善巧钻穿,七者贯以宝缕,八者置在琉璃高 幢 之上,九者普放一切种

zhǒngguüngmíng shí zht n?ng suí wáng yì yǔ zh?ng bǎo wù rú zh?ngshyng x?n chōng mǎn qí yuàn f? zǐ düng

种 光明,十者能随王意,雨众宝物,如众 生心,充满其愿。佛子!当

zh? pú sà yì fù rú shì yǒu shí zhǒng shì chū gu? zh?ngshang h? dtng w?i shí y? zht fü yí qia zhì x?n ar

知菩萨亦复如是,有十种事出过众 圣。何等为十?一者发一切智心;二

zht chí jia t?u tu? zhanghangmíngjìng sün zht zhū chán sün mai yuán mǎn wú quy sì zht dào h?ngq?ng bái lí

者持戒头陀,正行明净;三者诸禅三昧,圆满无缺;四者道行清白,离

zhū g?u huì wǔ zht füngbiànsh?ntōng nai wài míng cha liù zht yuán qǐ zhì huì shànn?ngzuànchuün q? zht guàn

诸垢秽;五者方便神通,内外明彻;六者缘起智慧,善能钻穿;七者贯

yǐ zhǒngzhǒngfüngbiàn zhì l? bü zht zhì yú zì zài güo chuáng zh? shàng jiǔ zht guünzh?ngshynghang fàng w?n chí guüng

以种 种方便智缕;八者置于自在高 幢 之上;九者观众 生行,放闻持光;

shí zht sh?u f? zhì zhí du? zài f? shù n?ng w?i zh?ngshyngguǎng zu? f? shì f? zǐ cǐ jí yí qia zhǒng yí qia

十者受佛智职,堕在佛数,能为众 生 广作佛事。佛子!此集一切种一切

zhì gōng d? pú sà hang fǎ m?n pǐn ru? zhū zh?ngshyng bù zh?ngshàn gyn bù kt d? w?n

智功德菩萨行法门品,若诸众 生不种善根,不可得闻。

xia tuō yua pú sà yán w?n cǐ fǎ m?n d? jǐ suǒ fú

解脱月菩萨言:闻此法门,得几所福?

j?n güngzàng pú sà yán rú yí qia zhì suǒ jí fú d? w?n cǐ fǎ m?n fú d? rú shì h? yǐ gù fyi

金刚藏菩萨言:如一切智所集福德,闻此法门福德如是。何以故?非

bù w?n cǐ gōng d? fǎ m?n ?r n?ng xìn xia sh?u chí dú s?ng h? kuàngj?ng jìn rú shuō xiū xíng shì gù düng

不闻此功德法门而能信解、受持、读诵,何况精进?如说修行,是故当

zh? yào d? w?n cǐ jí yí qia zhì gōng d? fǎ m?n nǎi n?ng xìn xia sh?u chí xiū xí rán h?u zhì yú yí qia zhì

知要得闻此集一切智功德法门,乃能信解、受持、修习,然后至于一切智

地。

tr shí f? sh?n lì gù fǎ rú shì gù shí füng ga yǒu shí yì f? chà wyi ch?n shù shì jia liù zhǒng

尔时,佛神力故,法如是故,十方各有十亿佛刹微尘数世界,六种

shí bü xiàngd?ng suǒ wai d?ng biànd?ng dtngbiànd?ng qǐ biàn qǐ dtngbiàn qǐ yǒng biànyǒng

十八相动。所谓:动、遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、

dtngbiànyǒng zhan biànzhan dtngbiànzhan hǒu biàn hǒu dtngbiàn hǒu j? biàn j? dtngbiàn j? yǔ

等遍涌,震、遍震、等遍震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。雨

zh?ngtiün huü tiün mán tiün y? jí zhū tiün bǎo zhuüng yán zh? jù chuáng fün zyng gài z?u tiün jì yua

众天华、天鬘、天衣,及诸天宝 庄 严之具,幢 幡、缯盖。奏天妓乐,

qí y?n h? yǎ t?ng shí fü shyng zàn yí qia zhì dì suǒ yǒu gōng d? rú cǐ shì jia tü huà zì zài tiünwáng

其音和雅,同时发声,赞一切智地所有功德。如此世界,他化自在天王

gōng yǎn shuō cǐ fǎ shí füng suǒ yǒu yí qia shì jia x? yì rú shì

宫演说此法,十方所有一切世界,悉亦如是。

tr shí fù yǐ f? sh?n lì gù shí füng ga shí yì f? chà wyi ch?n shù shì jia wài yǒu shí yì f? chà wyi

尔时,复以佛神力故,十方各十亿佛刹微尘数世界外,有十亿佛刹微

ch?n shù pú sà ?r lái cǐ huì zu? rú shì yán shàn züi shàn züi j?n güngzàng kuàishuō cǐ fǎ wǒ dtng x? yì

尘数菩萨而来此会。作如是言:善哉善哉!金刚藏!快说此法,我等悉亦

t?ngmíng j?n güngzàng suǒ zhù shì jia ga ga chü bi? x? míng j?n güng d? f? hào j?n güngchuáng wǒ

同名:金刚藏,所住世界各各差别,悉名:金刚德,佛号:金刚 幢 ;我

dtng zhù zài btn shì jia zhōng jiy ch?ng rú lái wyi sh?n zh? lì ?r shuō cǐ fǎ zh?ng huì x? dtng w?n zì jù yì yǔ

等住在本世界中,皆承如来威神之力而说此法,众会悉等,文字句义与

cǐ suǒ shuō wú yǒu zyngjiǎn x? yǐ f? sh?n lì ?r lái cǐ huì w?i rǔ zu? zhang rú wǒ dtng j?n zht rù cǐ shì

此所说无有增减,悉以佛神力而来此会,为汝作证。如我等今者入此世

jia rú shì shí füng yí qia shì jia x? yì rú shì ?r wǎng zu? zhang

界,如是十方一切世界悉亦如是而往作证。

tr shí j?n güngzàng pú sà guün chá shí füng yí qia zh?ng huì pǔ zhōu fǎ jia yù zàn tàn fü yí qia

尔时,金刚藏菩萨观察十方,一切众会,普周法界,欲赞叹发一切

zhì zhì x?n yù shì xiàn pú sà jìng jia yù jìng zhì pú sà hang lì yù shuō sha qǔ yí qia zhǒng zhì dào yù

智智心,欲示现菩萨境界,欲净治菩萨行力,欲说摄取一切种智道,欲

chú mia yí qia shì jiün g?u yù sh? yǔ yí qia zhì yù shì xiàn bù s? yì zhì zhuüng yán yù xiǎn shì yí qia pú

除灭一切世间垢,欲施与一切智,欲示现不思议智 庄 严,欲显示一切菩

sà zhū gōng d? yù lìng rú shì dì yì zhuǎngang küi xiǎn ch?ng f? sh?n lì ?r shuōs?ng yán

萨诸功德,欲令如是地义转更开显。承佛神力而说颂言:

qí x?n jì mia h?ng tiáo shùn píng dtng wú ài rú xū kōng

其心寂灭恒调顺,平等无碍如虚空,

lí zhū g?u zhu? zhù yú dào cǐ shū shang hang rǔ yìng t?ng

离诸垢浊住于道,此殊胜行汝应听。

bǎi qiün yì ji? xiū zhū shàn g?ng yǎng wú liàng wú biün f?

百千亿劫修诸善,供养无量无边佛,

shyng w?n dú ju? yì fù rán w?i lì zh?ngshyng fü dà x?n

声闻独觉亦复然,为利众 生发大心。

j?ng qín chí jia cháng r?u rtn cán kuì fú zhì jiy jù zú

精勤持戒常柔忍,惭愧福智皆具足,

zhì qiú f? zhì xiū guǎng huì yuàn d? shí lì fü dà x?n

志求佛智修广慧,愿得十力发大心。

sün shì zhū f? xián g?ng yǎng yí qia gu? tǔ x? yán jìng

三世诸佛咸供养,一切国土悉严净,

liǎo zh? zhū fǎ jiy píng dtng w?i lì zh?ng shyng fü dà x?n

了知诸法皆平等,为利众 生发大心。

zhù yú chū dì shyng shì x?n yǒng lí zh?ng a chánghuün xǐ

住于初地生是心,永离众恶常欢喜,

yuàn lì guǎng xiū zhū shàn fǎ yǐ byi mǐn gù rù h?u wai

愿力广修诸善法,以悲愍故入后位。

jia w?n jù zú niàn zh?ng shyng dí chú g?u huì x?n míng ji?

戒闻具足念众 生,涤除垢秽心明洁,

guün chá shì jiün sün dú huǒ guǎng dà jit zht qù sün dì

观察世间三毒火,广大解者趣三地。

sün yǒu yí qia jiy wú cháng rú jiàn rù shyn kǔ chì rán

三有一切皆无常,如箭入身苦炽然,

yàn lí yǒu w?i qiú f? fǎ guǎng dà zhì r?n qù yàn dì

厌离有为求佛法,广大智人趣焰地。

niàn huì jù zú d? dào zhì g?ng yǎng bǎi qiün wú liàng f?

念慧具足得道智,供养百千无量佛,

chángguün zuì shang zhū gōng d? s? r?n qù rù nán shang dì

常观最胜诸功德,斯人趣入难胜地。

zhì huì füngbiànshànguün chá zhǒngzhǒng shì xiàn jiù zh?ngshyng

智慧方便善观察,种 种示现救众 生,

fù g?ng shí lì wú shàng zūn qù rù wú shyng xiàn qián dì

复供十力无上尊,趣入无生现前地。

shì suǒ nán zh? ?r n?ng zh? bù sh?u yú wǒ lí yǒu wú

世所难知而能知,不受于我离有无,

fǎ xìng btn jì suí yuán zhuǎn d? cǐ wyi miào xiàng q? dì

法性本寂随缘转,得此微妙向七地。

zhì huì füng biàn x?n guǎng dà nán xíng nán fú nán liǎo zh?

智慧方便心广大,难行难伏难了知,

su? zhang jì mia qín xiū xí n?ng qù rú kōng bù d?ng dì

虽证寂灭勤修习,能趣如空不动地。

f? quànlìngc?ng jì mia qǐ guǎng xiū zhǒngzhǒng zhū zhì ya

佛劝令从寂灭起,广修种 种诸智业,

jù shí zì zài guün shì jiün yǐ cǐ ?r shyng shàn huì dì

具十自在观世间,以此而升善慧地。

yǐ wyi miào zhì guün zh?ng shyng x?n hang ya hu? dtng ch?u lín

以微妙智观众 生,心行业惑等稠林,

w?i yù huà qí lìng qù dào yǎn shuō zhū f? shang yì zàng

为欲化其令趣道,演说诸佛胜义藏。

cì dì xiū xíng jù zh?ng shàn nǎi zhì jiǔ dì jí fú huì

次第修行具众善,乃至九地集福慧,

cháng qiú zhū f? zuì shàng fǎ d? f? zhì shuǐ guàn qí dǐng

常求诸佛最上法,得佛智水灌其顶。

hu? d? wú shù zhū sün mai yì shàn liǎo zh? qí zu? ya

获得无数诸三昧,亦善了知其作业,

zuì h?u sün mai míng sh?u zhí zhù guǎng dà jìng h?ng bù d?ng

最后三昧名受职,住广大境恒不动。

pú sà d? cǐ sün mai shí dà bǎo lián huü hū rán xiàn

菩萨得此三昧时,大宝莲华忽然现,

shynliangchyng bǐ yú zhōng zu? f? zǐ w?i rào t?ngguün chá

身量 称彼于中坐,佛子围绕同观察。

fàng dà guüngmíng bǎi qiün yì mia chú yí qia zh?ngshyng kǔ

放大光明百千亿,灭除一切众 生苦,

fù yú dǐng shàng fàng guüng míng pǔ rù shí füng zhū f? huì

复于顶上放光明,普入十方诸佛会。

x? zhù kōng zhōng zu? guüng wǎng g?ng yǎng f? yǐ c?ng zú rù

悉住空中作光网,供养佛已从足入,

jí shí zhū f? x? liǎo zh? j?n cǐ f? zǐ dyng zhí wai

即时诸佛悉了知,今此佛子登职位。

shí füng pú sà lái guün chá sh?u zhí dà shì shū guüng zhào

十方菩萨来观察,受职大士舒光照,

zhū f? m?i jiün yì fàng guüng pǔ zhào ?r lái c?ng dǐng rù

诸佛眉间亦放光,普照而来从顶入。

shí füng shì jia xián zhan d?ng yí qia dì yù kǔ xiüo mia

十方世界咸震动,一切地狱苦消灭,

shì shí zhū f? yǔ qí zhí rú zhuǎn lún wáng dì y? zǐ

是时诸佛与其职,如转轮王第一子。

ru? m?ng zhū f? yǔ guàn dǐng shì z? míng dyng fǎ yún dì

若蒙诸佛与灌顶,是则名登法云地,

zhì huì zyng zhǎng wú yǒu biün küi wù yí qia zhū shì jiün

智慧增长无有边,开悟一切诸世间。

yù jia sa jia wú sa jia fǎ jia shì jia zh?ng shyng jia

欲界色界无色界,法界世界众 生界,

yǒu shù wú shù jí xū kōng rú shì yí qia xián tōng dá

有数无数及虚空,如是一切咸通达。

yí qia huà y?ng dà wyi lì zhū f? jiü chí wyi xì zhì

一切化用大威力,诸佛加持微细智,

mì mì ji? shù máo dào dtng jiy n?ng rú shí ?r guün chá

秘密劫数毛道等,皆能如实而观察。

sh?ushyng sht sú ch?ngzhang dào zhuǎnmiào fǎ lún rù nia pán

受生舍俗成 正道,转妙法轮入涅槃,

nǎi zhì jì mia xia tuō fǎ jí suǒ wai shuō jiy n?ng liǎo

乃至寂灭解脱法,及所未说皆能了。

pú sà zhù cǐ fǎ yún dì jù zú niàn lì chí f? fǎ

菩萨住此法云地,具足念力持佛法,

pì rú dà hǎi sh?u l?ng yǔ cǐ dì sh?u fǎ yì fù rán

譬如大海受龙雨,此地受法亦复然。

shí füng wú liàng zhū zh?ngshyng x? d? w?n chí chí f? fǎ

十方无量诸众 生,悉得闻持持佛法,

yú y? f? suǒ suǒ w?n fǎ gu? yú bǐ shù wú yǒu liàng

于一佛所所闻法,过于彼数无有量。

yǐ x? zhì yuàn wyi sh?n lì y? niàn pǔ biàn shí füng tǔ

以昔智愿威神力,一念普遍十方土,

zhù gün lù yǔ mia fán nǎo shì gù f? shuō míng fǎ yún

霔甘露雨灭烦恼,是故佛说名法云。

sh?n tōng shì xiàn biàn shí füng chüo chū r?n tiün shì jiün jìng

神通示现遍十方,超出人天世间境,

fù gu? shì shù wú liàng yì shì zhì s? w?i bì mí man

复过是数无量亿,世智思惟必迷闷。

yì jǔ zú liàng zhì gōng d? nǎi zhì jiǔ dì bù n?ng zh?

一举足量智功德,乃至九地不能知,

h? kuàng yí qia zhū zh?ngshyng jí yǐ shyng w?n pì zh? f?

何况一切诸众 生,及以声闻辟支佛。

cǐ dì pú sà g?ng yǎng f? shí füng gu? tǔ x? zhōu biàn

此地菩萨供养佛,十方国土悉周遍,

yì g?ngxiànqián zhū shangzh?ng jù zú zhuüng yán f? gōng d?

亦供现前诸圣 众,具足 庄 严佛功德。

zhù yú cǐ dì fù w?i shuō sün shì fǎ jia wú ài zhì

住于此地复为说,三世法界无碍智,

zh?ngshyng gu? tǔ x? yì rán nǎi zhì yí qia f? gōng d?

众 生国土悉亦然,乃至一切佛功德。

cǐ dì pú sà zhì guüngmíng n?ng shì zh?ngshyngzhang fǎ lù

此地菩萨智光明,能示众 生 正法路,

zì zài tiün guüng chú shì àn cǐ guüng mia àn yì rú shì

自在天光除世暗,此光灭暗亦如是。

zhù cǐ duō zu? sün jia wáng shàn n?ng yǎn shuō sün chang fǎ

住此多作三界王,善能演说三乘法,

wú liàng sün mai y? niàn d? suǒ jiàn zhū f? yì rú shì

无量三昧一念得,所见诸佛亦如是。

cǐ dì wǒ j?n yǐ l?a shuō ru? yù guǎng shuō bù kt jìn

此地我今已略说,若欲广说不可尽。

rú shì zhū dì f? zhì zhōng rú shí shün wáng yí rán zhù

如是诸地佛智中,如十山王嶷然住。

chū dì yì ya bù kt jìn pì rú xut shün jí zh?ng yào

初地艺业不可尽,譬如雪山集众药,

ar dì jia w?n rú xiüng shün sün rú pí tu? fü miào huü

二地戒闻如香山,三如鞞陀发妙华。

yàn huì dào bǎo wú yǒu jìn pì rú xiün shün r?n shàn zhù

焰慧道宝无有尽,譬如仙山仁善住,

wǔ dì sh?n tōng rú y?u gàn liù rú mǎ tr jù zh?ng guǒ

五地神通如由干,六如马耳具众果。

q? dì dà huì rú ní mín bü dì zì zài rú lún w?i

七地大慧如尼民,八地自在如轮围,

jiǔ rú jì dōu jí wú ài shí rú xū mí jù zh?ng d?

九如计都集无碍,十如须弥具众德。

chū dì yuàn shǒu ar chí jia sün dì gōng d? sì zhuün y?

初地愿首二持戒,三地功德四专一,

wǔ dì wyi miào liù shanshyn q? guǎng dà huì bü zhuüng yán

五地微妙六甚深,七广大慧八 庄 严。

jiǔ dì s? liáng wyi miào yì chū gu? yí qia shì jiün dào

九地思量微妙义,出过一切世间道,

shí dì sh?u chí zhū f? fǎ rú shì hang hǎi wú jìn ji?

十地受持诸佛法,如是行海无尽竭。

shí hang chüo shì fü x?n chū chí jia dì ar chán dì sün

十行超世发心初,持戒第二禅第三,

hangjìng dì sì ch?ng jiù wǔ yuánshyng dì liù guànchuün q?

行净第四成就五,缘生第六贯穿七,

dì bü zhì zài j?n güngchuáng dì jiǔ guün chá zh?ngch?u lín

第八置在金刚 幢 ,第九观察众稠林,

dì shí guàn dǐng suí wáng yì rú shì d? bǎo jiàn q?ng jìng

第十灌顶随王意,如是德宝渐清净。

shí füng gu? tǔ suì w?i ch?n kt yú y? niàn zh? qí shù

十方国土碎为尘,可于一念知其数,

háo m? dù kōng kt zh? liàng yì ji? shuō cǐ bù kt jìn

毫末度空可知量,亿劫说此不可尽。


华严经抄写网:http://www.huayanjingns.com

文章推荐:

佛教感应故事

佛教居士施食感应故事

佛教快速咒语的感应

佛教居士感应

佛教居士修行感应